4.2.12.3. Særligt om statsstøtte | Lovkvalitet

Det skal vurderes, om lovforslaget vil indebære statsstøtte. Denne vurdering tager udgangspunkt i EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1, hvor definitionen på statsstøtte fremgår. EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1, definerer det EU-retlige statsstøttebegreb, som »statsstøtte eller støtte, som ydes ved hjælp af statsmidler under enhver tænkelig form, og som fordrejer eller truer med at fordreje konkurrencevilkårene ved at begunstige visse virksomheder eller visse produktioner, […] i det omfang den påvirker samhandelen mellem medlemsstaterne«.

Lovforslag, der vurderes at indeholde nye statsstøtteforanstaltninger eller ændringer i gældende statsstøtteforanstaltninger, skal anmeldes til Kommissionen, og medlemsstaten må ikke gennemføre en anmeldt statsstøtteforanstaltning, inden Kommissionen har truffet beslutning om godkendelse, jf. EUF-Traktatens artikel 108, stk. 3 (stand still-forpligtelse). Udgangspunktet om forudgående anmeldelse og godkendelse af Kommissionen kan dog fraviges i tilfælde, hvor støtten f.eks. kan tildeles i overensstemmelse med en forenelighedshjemmel, f.eks. Kommissionens de minimis-forordninger eller gruppefritagelsesforordninger.

Det er vigtigt, at statsstøttespørgsmål afklares så tidligt som muligt, det vil sige så vidt muligt allerede i forbindelse med udarbejdelsen af bidrag til lovprogrammet, og inden udkastet til lovforslag sendes i offentlig høring, samt inden udkastet eventuelt forelægges for regeringens økonomi- eller koordinationsudvalg. Det skyldes, at hvis et lovforslag vil indebære statsstøtte, vil der være behov for allerede tidligt i det lovforberedende arbejde at tilrettelægge støtten, så den kan ydes foreneligt med statsstøttereglerne, herunder eventuelt iværksætte en dialog med Kommissionen herom.

Hvis lovforslaget fremsættes, før der er opnået godkendelse fra Kommissionen, bør der med henvisning til stand still-forpligtelsen i EUF-Traktatens artikel 108, stk. 3, indsættes en bestemmelse i loven, hvorefter vedkommende minister bemyndiges til at fastsætte tidspunktet for lovens ikrafttræden. Der henvises om sådanne ikrafttrædelsesbestemmelser til pkt. 3.5.1.4. Herved kan det sikres, at støttemodtagere først opnår retskrav på støtten, når der foreligger en godkendelse fra Kommissionen.

Lovforslag, der vurderes at indebære statsstøtte efter EUF-Traktatens artikel 107, stk. 1, skal forelægges for Statsstøttesekretariatet i Erhvervsministeriet, som kan beslutte, om lovforslaget skal forelægges for Statsstøtteudvalget. Statsstøtteudvalget består af Udenrigsministeriet, Finansministeriet og Justitsministeriet samt Erhvervsministeriet som formand. Statsstøtteudvalget yder bistand til ministerierne med henblik på at afdække og løse statsstøtteretlige problemstillinger i forbindelse med bl.a. nye lovinitiativer. Statsstøttesekretariatet kan desuden hjælpe med at afklare, om der bør indledes en uformel kontakt til Kommissionen om afklaring af konkrete spørgsmål, samt bistå i sådanne drøftelser.

I lovforslag, der vurderes at indebære statsstøtte, skal der tydeligt redegøres herfor i lovforslagets bemærkninger. Hvis det fremgår af statsstøttereglerne, eller af en eventuel beslutning fra Europa-Kommissionen om godkendelse af støtten, at støtten skal evalueres efter en given periode, skal dette endvidere fremgå af lovforslagets bemærkninger. Statsstøttesekretariatet kan yde bistand til formuleringen af lovforslagets bemærkninger om statsstøtteretlige aspekter.

Yderligere oplysninger kan findes på Erhvervsministeriets hjemmeside, em.dk, under »Ministeriet«/»Arbejdsområder«/»Erhvervsregulering og internationale forhold«/»Statsstøtte« eller på:

https://em.dk/ministeriet/arbejdsomraader/erhvervsregulering-og-internationale-forhold/statsstoette/.

Der henvises om forelæggelse for Erhvervsministeriet i øvrigt til pkt. 8.1.2.

Back to top