6. Almindelige retsprincipper | Lovkvalitet

Ud fra en statsretlig betragtning er lovgivningsmagten berettiget til alt, som den ikke er retligt afskåret fra. Der har imidlertid udviklet sig visse almindelige retsprincipper – begrundet i principielle og praktiske hensyn – som lovgivningsmagten i almindelighed har fundet at burde udvise særlig opmærksomhed over for.

6.1. Principper, der bygger på grundloven

6.1.1. »Singulær« lovgivning

6.1.2. Endelighedsbestemmelser

6.1.3. Kontrolbestemmelser

6.2. Tilbagevirkende kraft

6.3. Tilbagekaldelse af autorisationer m.v.

6.4. Udpantningsret

6.5. Områder, der er reguleret af uskrevne retsregler

6.6. Forholdet til centrale tværgående love og retsgrundsætninger

6.7. Regeludstedelse i forhold til kommuner og regioner

Back to top