9.4. Forelæggelse på ministermøde | Lovkvalitet

Inden fremsættelsen for Folketinget forelægges udkastet til lovforslag på ministermøde, der normalt afholdes tirsdag formiddag. Forelæggelsen sker som udgangspunkt i den uge, hvor forslaget fremsættes.

På ministermødet kan vedkommende minister blive bedt om en kort mundtlig redegørelse for indholdet af lovforslaget samt eventuelt baggrunden for forslaget, herunder om det er en opfølgning på regeringsgrundlaget, en politisk aftale eller lignende.

Redegørelsen vil endvidere bl.a. kunne indeholde vurderinger af den »politiske timing« af forslaget, præsentationen af forslaget for offentligheden og medierne samt den videre politisk-parlamentariske behandling.

Til brug for behandlingen af lovforslaget på ministermødet fremsender ministeren udkastet til lovforslag med bemærkninger. Der bør som hovedregel være tale om det færdigtrykte udkast til lovforslag.

Ministermødematerialet omfatter også et såkaldt ministermøderesumé. I resuméet, der normalt bør være på højst én side, beskrives det overordnede politiske formål med udkastet til lovforslag. Hvis der er tale om et overvejende teknisk lovforslag, anføres dette. Hovedindholdet af forslaget beskrives i en let forståelig, ikke-teknisk form, og der gives en kort beskrivelse af forslagets økonomiske, erhvervsmæssige, klimamæssige, miljø- og naturmæssige og EU-retlige konsekvenser. Den foreslåede lovs ikrafttræden anføres.

Ministermødematerialet kan efter behov og efter aftale med Statsministeriet også omfatte et uddybende notat eller andet materiale, der nærmere belyser lovforslaget eller specielle dele heraf.

Materiale til brug for ministermødet udsendes, medmindre andet er aftalt med Statsministeriet, til samtlige ministerier senest fredag kl. 12.00 i ugen inden det pågældende ministermøde.

Udkast til lovforslag, der forelægges på ministermøde, bør være umiddelbart klar til fremsættelse for Folketinget. Hvis der undtagelsesvis er behov for at foretage mere betydelige indholdsmæssige ændringer af et forslag efter behandlingen på ministermøde og inden fremsættelsen i Folketinget, forelægges forslaget som udgangspunkt til fornyet ministermødebehandling.

Der kan undtagelsesvis være behov for at fremsætte et lovforslag, uden at det har været behandlet i Koordinationsudvalget og på et ordinært ministermøde. I sådanne undtagelsesvise tilfælde kan forslaget behandles i skriftlig procedure afpasset omstændighederne. Den nærmere tilrettelæggelse af den skriftlige procedure aftales konkret mellem det pågældende fagministerium og Statsministeriet.

Back to top