2.11. Territorialbestemmelser | Lovkvalitet

Ved udarbejdelsen af en bekendtgørelse skal man være opmærksom på bekendtgørelsens territoriale gyldighedsområde.

Som udgangspunkt vil en bekendtgørelse få samme territoriale gyldighedsområde som hjemmelsloven, medmindre der optages en særlig regel herom. Gælder hjemmelsloven således direkte for Færøerne eller Grønland, eller er den sat i kraft for Færøerne eller Grønland ved kongelig anordning, må der som udgangspunkt indsættes en særlig bestemmelse i bekendtgørelsen (territorialbestemmelse), hvis den ikke skal have et tilsvarende anvendelsesområde. Bekendtgørelser får dog under alle omstændigheder ikke retsvirkning for Færøerne, før de er kundgjort i Kunngerðablaðið (se om kundgørelse på Færøerne pkt. 9.5.2).

Territorialbestemmelsen placeres som den sidste paragraf i bekendtgørelsen og formuleres således:

»Bekendtgørelsen gælder ikke for [Færøerne og Grønland]/[Færøerne]/[Grønland].«

Der henvises i øvrigt om bekendtgørelser med gyldighed for Færøerne eller Grønland, herunder bekendtgørelser, der skal gælde for både Danmark og Færøerne eller Grønland, til pkt. 9.2.

Back to top