7.6.5. Forsøg | Lovkvalitet

Efter straffelovens § 21, stk. 3, straffes forsøg kun, når der kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i 4 måneder, for lovovertrædelsen. Straf for forsøg forudsætter, at der foreligger forsæt hos gerningsmanden. § 21, stk. 3, indebærer, at forsøg på overtrædelse af bestemmelser ikke straffes, når strafferammen ikke overstiger 4 måneder, medmindre der er særlig hjemmel hertil, jf. f.eks. straffelovens § 287, stk. 2, og toldlovens § 79, nr. 3 og 4.

Ved fastsættelse af strafferammen for overtrædelser af den pågældende lov m.v. må det således tages i betragtning, at spørgsmålet ikke kun har betydning for domstolenes valgmuligheder ved strafudmålingen. Der bør selvsagt ikke være tale om at forhøje strafferammen for at undgå denne konsekvens, men det bør overvejes, om det er påkrævet at indføre særlige bestemmelser, der hjemler straf for forsøg.

Eksempel på formulering af straffebestemmelse, der hjemler straf for forsøg, selv om strafferammen ikke overstiger fængsel i 4 måneder:

»§ 33. Med bøde [eller fængsel indtil … måneder] straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § … .«

Back to top