7.4.2. Principperne for implementering af erhvervsrettet EU-regulering | Lovkvalitet

De fem principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering har til formål at sikre, at den danske implementering ikke pålægger erhvervslivet yderligere byrder, end EU-reguleringen foreskriver, medmindre væsentlige hensyn taler herfor.

Principperne gælder for lovforslag med erhvervsøkonomiske konsekvenser, hvor det foreslås at implementere EU-regulering. Principperne gælder ved implementering af alle former for EU-regulering, herunder videreførelse af den gældende implementering og supplerende regulering til forordninger.

De fem principper er:

  1. Den nationale regulering bør som udgangspunkt ikke gå videre end minimumskravene i EU-reguleringen.
  2. Danske virksomheder bør ikke stilles dårligere i den internationale konkurrence, hvorfor implementeringen ikke bør være mere byrdefuld end den forventede implementering i sammenlignelige EU-lande.
  3. Fleksibilitet og undtagelsesmuligheder i EU-reguleringen bør udnyttes.
  4. I det omfang det er muligt og hensigtsmæssigt, bør EU-regulering implementeres gennem alternativer til regulering.
  5. Byrdefuld EU-regulering bør træde i kraft senest muligt og under hensyntagen til de fælles ikrafttrædelsesdatoer (se herom pkt. 3.5.2).

Udkast til erhvervsrettede love, herunder love, der implementerer EU-regulering, skal forelægges for Erhvervsstyrelsen så vidt muligt 6 uger før den offentlige høring. Der henvises om denne forelæggelse nærmere til pkt. 8.1.2.

Forholdet til de fem principper skal fremgå af lovforslagets punkt om forholdet til EU-retten i de almindelige bemærkninger. Der henvises herom til pkt. 4.2.12.

Der henvises om principperne nærmere til Erhvervsstyrelsens vejledning om principper for implementering af erhvervsrettet EU-regulering. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-om-principper-implementering-af-erhvervsrettet-eu-regulering.

Back to top