2.12. Bilag | Lovkvalitet

Materiale, der ikke eller kun vanskeligt kan indpasses i en paragrafinddeling, kan ofte mere praktisk udskilles til et bilag til bekendtgørelsen, der henvises til i bekendtgørelsens paragraffer. Bilag til en bekendtgørelse kan f.eks. være tegninger, kort eller tekniske specifikationer. Bilaget bliver en del af bekendtgørelsen og kan således kun ændres ved en ny bekendtgørelse.

I bekendtgørelser, der gennemfører EU-direktiver, kan det endvidere i visse tilfælde være hensigtsmæssigt at optage direktivet som bilag til bekendtgørelsen. Dette vil f.eks. kunne være tilfældet, hvor der i bekendtgørelsen henvises til bestemte artikler i direktivet. I bekendtgørelser, der inkorporer et direktiv – det vil sige indeholder en bestemmelse, som gør selve direktivet til en del af dansk ret – skal direktivet altid optages som bilag til bekendtgørelsen. 

Er der tale om et direktiv, der er ændret flere gange, kan det af hensyn til overblikket ofte være hensigtsmæssigt at foretage en sammenskrivning og i stedet optrykke denne som bilag. I sådanne tilfælde bør det i bilaget bemærkes, at der er foretaget en sammenskrivning.

I særlige tilfælde kan det desuden være hensigtsmæssigt at medtage en forordning som et bilag til bekendtgørelsen. Det vil bl.a. kunne være relevant i situationer, hvor en forordning i et ikke ubetydeligt omfang pålægger medlemsstaterne at fastsætte supplerende regler i national ret.

Hvis bekendtgørelsen inkorporerer en traktat m.v., bør traktaten optages som bilag til bekendtgørelsen. Er dansk ikke et autentisk sprog i traktaten m.v., bør en dansk oversættelse optages parallelt med den autentiske tekst.  

Har en bekendtgørelse et sådant omfang, at der – undtagelsesvis – er behov for en indholdsfortegnelse, bør denne udformes som et bilag til bekendtgørelsen. En sådan indholdsfortegnelse bør henvise til paragraffer og ikke kun til kapitler.

Bilag bør nummereres med arabertal. Overskriften (Bilag 1, Bilag 2 m.v.) højrestilles og skrives med fed (se eksemplet under pkt. 2.7.5.1).

Det anbefales, at der i forbindelse med udarbejdelsen af bilag anvendes en detaljeret systematik og nummerering med henblik på at lette fremtidige ændringer af bilaget og henvisninger til bestemte dele af bilaget. Der henvises om indsættelse og ændring af bilag ved ændringsbekendtgørelser i øvrigt til pkt. 2.7.5.10.

Back to top