4.2.6.5. Konsekvenser for nordisk samarbejde | Lovkvalitet

Folketinget vedtog den 20. april 2012 folketingsvedtagelse nr. V 57 om grænsehindringer i Norden.

Det fremgår bl.a. af vedtagelsen, at der skal fastlægges klare procedurer, der sikrer, at lovforslag på områder behæftet med grænsehindringer er blevet vurderet i forhold til anden nordisk lovgivning forinden fremsættelse for Folketinget for at undgå, at der utilsigtet indføres nye grænsehindringer mellem de nordiske lande.

Den daværende regering (Socialdemokraterne, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Enhedslisten og Det Konservative Folkeparti indgik den 2. april 2013 en aftale om fjernelse af grænsehindringer i Norden. Aftalen, der tager afsæt i aftaleparternes enighed om, at indsatsen mod grænsehindringer skal prioriteres, indeholder bl.a. et konkret initiativ om forslag til forebyggelse af grænsehindringer.

Hvis et lovforslag har konsekvenser for det nordiske samarbejde, bør der i lovforslagets bemærkninger i relevant omfang henvises til de øvrige nordiske landes lovgivning m.v. på området. Hvis et lovforslag har særlige konsekvenser i forhold til de øvrige nordiske lande, herunder i forhold til den fri bevægelighed mellem de nordiske lande, bør der endvidere redegøres nærmere herfor i bemærkningerne.

Beskrivelsen bør placeres i et særskilt punkt i de almindelige bemærkninger umiddelbart inden de obligatoriske konsekvensvurderinger og benævnes »Konsekvenser for nordisk samarbejde«.

Endvidere skal det relevante fagministerium i forbindelse med implementering af EU-direktiver sikre, at der i bemærkningerne til et lovforslag indgår en beskrivelse af lovgivningen i de øvrige nordiske lande i de tilfælde, hvor det er relevant. Det er vigtigt at være opmærksom på, at der kan opstå særlige grænsehindringer i forholdet mellem Færøerne og Grønland og de øvrige nordiske lande som følge af EU-lovgivningen. Det er således vigtigt i forbindelse med forberedelse og implementering af EU-lovgivningen også at være opmærksom på at modvirke nordiske grænsehindringer i forhold til Færøerne og Grønland.

Back to top