4.2.6.7. Konsekvenser for opfyldelsen af FN’s verdensmål | Lovkvalitet

Hvis lovforslaget vurderes at have relevante og væsentlige konsekvenser for opfyldelsen af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, herunder delmålene, bør dette fremgå af lovforslagets almindelige bemærkninger.

Vurderingen kan deles op i tre trin:

Indledningsvis foretages en screening af, om lovforslaget vedrører temaer, der er omfattet af verdensmålene. Fagministeriet angiver i sit bidrag til lovprogrammet sit umiddelbare bud på, om de enkelte lovforslag vedrører temaer, der er omfattet af verdensmålene, og om forslagene i givet fald skønnes at have relevante og væsentlige konsekvenser for opfyldelsen af verdensmålene.

Når fagministeriet har identificeret de lovforslag, der umiddelbart vurderes at kunne have konsekvenser for opfyldelsen af verdensmålene, foretager fagministeriet en nærmere vurdering med henblik på at udvælge de forslag, der har væsentlige og relevante konsekvenser for opfyldelsen af verdensmålene. Det beror på en konkret vurdering, om konsekvenserne må anses for relevante og væsentlige.

Hvis fagministeriet når frem til, at et lovforslag har væsentlige og relevante konsekvenser for opfyldelsen af verdensmålene, udarbejdes der herefter en egentlig konsekvensvurdering, som medtages i lovforslagets almindelige bemærkninger. Vurderingen placeres i et særskilt punkt i de almindelige bemærkninger umiddelbart inden de obligatoriske konsekvensvurderinger og benævnes »Konsekvenser for opfyldelsen af FN’s verdensmål«. I vurderingen beskrives det, hvordan lovforslaget forventes at påvirke det eller de relevante mål og delmål. Der foretages som udgangspunkt en kvalitativ vurdering. Hvis det umiddelbart er muligt at kvantificere konsekvenserne, bør dette dog gøres.

Det bemærkes, at der i nogle tilfælde kan være et tematisk sammenfald mellem beskrivelsen af lovforslagets konsekvenser for opfyldelsen af verdensmålene og øvrige punkter med konsekvensvurderinger i lovforslagets almindelige bemærkninger. Der kan således være sammenfald med de obligatoriske punkter om klimamæssige konsekvenser og miljø- og naturmæssige konsekvenser, ligesom der kan være sammenfald med et eventuelt punkt om ligestillingsmæssige konsekvenser. I sådanne tilfælde kan punktet om konsekvenser for opfyldelsen af verdensmålene begrænses til at omfatte en bemærkning om, at lovforslaget vurderes at have positive eller negative konsekvenser for opfyldelsen af et nærmere angivet mål eller delmål, samt en henvisning til det punkt, hvor emnet er nærmere behandlet.

Udenrigsministeriet, der varetager koordinationsansvaret vedrørende regeringens arbejde med verdensmålene, gennemgår relevante bidrag fra fagministerierne til lovprogrammet og går om nødvendigt i dialog med fagministerierne herom.

Der henvises til vejledning nr. 9409 af 3. juni 2021 om konsekvensvurdering af lovforslag i forhold til FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling:

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2021/9409

Back to top