2.13. Underskrift | Lovkvalitet

Bekendtgørelser, der udstedes af et ministeriums departement, underskrives normalt af ministeren og paraferes af en embedsmand. Der gælder dog ingen faste regler om underskrivelsen. Der er således ikke noget retligt til hinder for, at ministeren overlader det til en embedsmand at underskrive bekendtgørelsen. En sådan bekendtgørelse kan underskrives P.M.V. eller P.M.V., E.B.

Udstedes en bekendtgørelse af en anden institution (direktorat, styrelse m.v.), underskrives den normalt af chefen for institutionen og paraferes af en medarbejder. Der er dog ikke noget retligt til hinder for, at chefen for institutionen overlader det til en medarbejder at underskrive bekendtgørelsen. En sådan bekendtgørelse kan underskrives P.D.V. eller P.D.V., E.B.

Opmærksomheden henledes i den forbindelse på, at hvis en minister har delegeret kompetencen til at udstede regler til en underliggende myndighed, angives dette i indledningen til bekendtgørelsen ved henvisning til den bekendtgørelse, hvor delegationen er angivet (se pkt. 2.6.2).

Underskriften anbringes efter bekendtgørelsens paragraffer og før eventuelle bilag. Bekendtgørelsen bør kundgøres umiddelbart efter underskrivelsen, selv om underskrivelsen finder sted i god tid før ikrafttrædelsen. Bl.a. af den grund bør underskrivelsen først finde sted, når den sidste korrektur foreligger.

Back to top