4.4.1. Paralleltekster | Lovkvalitet

I forslag til ændringslove bør der i almindelighed i et bilag til lovforslaget medtages paralleltekster, der sammenholder de gældende og de foreslåede bestemmelser. Er der tale om et forslag til en hovedlov, som også indeholder ændringer af andre love, bør der ligeledes medtages paralleltekster for så vidt angår ændringerne af andre love. Hvis der medtages flere bilag til et lovforslag, bør bilaget med paralleltekster være det første bilag.

Parallelteksten bør udformes således, at den gældende formulering af de bestemmelser, der berøres af lovforslaget, optages ved siden af hvert enkelt ændringsforslag.

Parallelteksterne opstilles således, at den gældende formulering af de bestemmelser, der berøres af lovforslaget, optrykkes i venstre spalte, mens der i højre spalte optrykkes lovforslagets ændringsparagraffer, herunder indledningen til ændringsparagrafferne. Den gældende formulering af stykker, numre eller litraer, der ikke berøres af lovforslaget, optrykkes derimod ikke.

I tilfælde, hvor en lov foreslås ophævet i sin helhed, indsættes intet bilag med paralleltekst for så vidt angår den lov, der foreslås ophævet. Foreslås alene én eller flere – men ikke alle – bestemmelser i en lov ophævet, optrykkes disse bestemmelser i spalten med den gældende formulering.

I tilfælde, hvor lovforslaget alene berører ét nummer (eller litra), der indgår i en sætningskæde, og hvor hvert nummer (eller litra) knytter sig til en fælles indledende formulering i sætningskæden, bør den indledende formulering normalt medtages i spalten med gældende lov.

Eksempel på bilag med paralleltekster:

Back to top