2.14.3.3. Strafferammer | Lovkvalitet

Undertiden giver lovbestemmelsen mulighed for, at der i de administrative forskrifter fastsættes regler om fængselsstraf. Lovbestemmelsen kan f.eks. være udformet således: »I forskrifter, der udstedes efter loven, kan der fastsættes straf af bøde eller fængsel indtil 6 måneder for overtrædelse af bestemmelser i forskrifterne.«

Det er ikke muligt at fastsætte et højere strafmaksimum end det, som den pågældende lovbestemmelse hjemler.

Der er derimod i almindelighed ikke noget til hinder for i en bekendtgørelse at fastsætte et lavere strafmaksimum end det, som lovhjemlen giver mulighed for. Hvis en lovbestemmelse fastsætter straf i form af »bøde eller fængsel indtil …«, giver bestemmelsen således i almindelighed også mulighed for, at der kan fastsættes straf udelukkende af bøde i bekendtgørelsen.

Der bør i sådanne tilfælde foretages en vurdering af, om det er nødvendigt at åbne mulighed for anvendelse af fængselsstraf. Hvis det vurderes, at der er grundlag herfor, vil det være hensigtsmæssigt i den pågældende straffebestemmelse at begrænse muligheden for anvendelse af fængselsstraf til de tilfælde, hvor fængselsstraf kan forventes anvendt i domstolenes strafudmålingspraksis. Se følgende eksempel:

»§ 17. Overtrædelse af § … straffes med bøde.Stk. 2. Straffen kan stige til fængsel i indtil …, hvis overtrædelsen er begået forsætligt eller ved grov uagtsomhed, og hvis der ved overtrædelsen er voldt skade på … eller fremkaldt fare herfor.«

Hvis overtrædelser af bekendtgørelsen kan tænkes tillige at udgøre en overtrædelse af anden lovgivning, der fastsætter højere straf end bekendtgørelsen, bør opmærksomheden henledes herpå i bekendtgørelsen. Følgende formulering kan anvendes:

»§ 9. Overtrædelse af § … straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning.«

Indeholder hjemmelsloven en straffebestemmelse, som overtrædelser af bekendtgørelsen også kan udgøre en overtrædelse af, og som fastsætter en højere straf end bekendtgørelsen, bør der henvises til denne bestemmelse (»Overtrædelse af § … straffes med bøde, medmindre højere straf er forskyldt efter § … i lov om … [eller anden lovgivning].«)

Back to top