4.3. Titel | Lovkvalitet

Titlen til et cirkulære indledes altid således:

»Cirkulære om …«.

Et cirkulære er kun bindende for de myndigheder, som cirkulæret retter sig til. Cirkulærets adressater bør derfor klart fremgå af cirkulæret. Dette gøres bedst ved, at det under titlen i parentes angives, hvem cirkulæret er rettet til, f.eks. således:

»(Til alle kommunalbestyrelser og politidirektører)«.

Herudover bør retningslinjerne for udformningen af bekendtgørelsers titler følges. Der henvises derfor til pkt. 2.6.1.

Back to top