4.7. Ikrafttræden | Lovkvalitet

Det er for så vidt ikke påkrævet, at cirkulærer indeholder en ikrafttrædelsesbestemmelse. Indeholder et cirkulære ingen bestemmelse om ikrafttræden, vil cirkulæret opnå retsvirkning, når myndighederne, som det retter sig til, har fået det meddelt, medmindre andet konkret følger af cirkulærets indhold. Denne fremgangsmåde bør dog undgås.

Ikrafttrædelsen bør i stedet som altovervejende hovedregel angives ved en bestemt dato. Følgende formulering kan anvendes:

»Cirkulæret træder i kraft den … .«

Retningslinjerne for ikrafttrædelsesbestemmelser i bekendtgørelser bør i videst muligt omfang følges. Der henvises derfor til pkt. 2.8.1.

Cirkulærer kundgøres ikke i Lovtidende, men indlægges som udgangspunkt i Retsinformation. Der henvises herom nærmere til pkt. 8.2. 

Back to top