9.1.6. Administrative forskrifter udstedt i medfør af den lov, der sættes i kraft | Lovkvalitet

Det kan undertiden give anledning til tvivl, om navnlig bekendtgørelser, der allerede er udstedt for Danmark i medfør af den lov, der sættes i kraft for Færøerne eller Grønland, også skal gælde for Færøerne eller Grønland efter lovens ikrafttræden dér. Bekendtgørelser får dog under alle omstændigheder ikke retsvirkning for Færøerne, før de er kundgjort i Kunngerðablaðið (se om kundgørelse på Færøerne pkt. 9.5.2).

Man bør derfor altid tage stilling til dette spørgsmål i forbindelse med ikraftsættelsen af loven. Dette bør normalt ske ved, at der i anordningen medtages en udtrykkelig bestemmelse herom. Bestemmelsen placeres efter anordningens ikrafttrædelsesbestemmelse.

Der kan være behov for at udstede særskilte forskrifter for Færøerne eller Grønland i forbindelse med, at loven sættes i kraft dér, idet forskrifterne skal have et andet indhold end de forskrifter, der er udstedt for Danmark, f.eks. fordi de bemyndigelsesbestemmelser, som en bekendtgørelse er udstedt i medfør af, ikke sættes i kraft for Færøerne eller Grønland eller sættes i kraft med et andet indhold. Sådanne særskilte forskrifter har også den fordel, at der i indledningen til forskrifterne kan henvises til anordningen. Der henvises om udformningen af særskilte forskrifter for Færøerne eller Grønland i øvrigt til pkt. 9.2.2.

Hvis de forskrifter, der allerede er udstedt i medfør af loven, således ikke skal gælde for Færøerne eller Grønland, kan bestemmelsen i anordningen f.eks. formuleres således:

»De forskrifter, der er udstedt efter loven, gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland].«

Det er dog også muligt at lade allerede udstedte administrative forskrifter gælde for Færøerne eller Grønland i forbindelse med ikraftsættelsen af loven. Imidlertid forudsætter dette, at forskrifterne skal have samme indhold for Færøerne eller Grønland, som de har i Danmark. De pågældende forskrifter bør derfor gennemgås nøje for at sikre, at de kan gælde for Færøerne eller Grønland i uændret form. Der bør ikke i anordningen medtages en bestemmelse om, at forskrifterne skal gælde med ændringer.

Hvis en forskrift, der allerede er udstedt i medfør af loven, indeholder en territorialbestemmelse om, at den ikke gælder for Færøerne eller Grønland, bør forskriften desuden ikke sættes i kraft for Færøerne eller Grønland ved anordningen. Skal en sådan forskrift gælde for både Danmark og Færøerne eller Grønland, bør territorialbestemmelsen i stedet ændres, så forskriften på denne måde kommer til at gælde for både Danmark og Færøerne eller Grønland. I samme forbindelse bør indledningen ændres, så der også henvises til anordningen. Der henvises om udformningen af sådanne forskrifter til pkt. 9.2.1. 

Hvis der er allerede udstedte forskrifter, som skal gælde for Færøerne eller Grønland, bør det anføres i anordningen, hvilke forskrifter det drejer sig om. Der bør således ikke anvendes en fremgangsmåde, hvor det blot angives, at de forskrifter, der er udstedt efter loven, også gælder for Færøerne eller Grønland.

Skal alle forskrifter udstedt efter loven gælde for Færøerne eller Grønland, kan bestemmelsen f.eks. formuleres således:

»Følgende forskrifter, der er udstedt efter loven, gælder også for [Færøerne]/[Grønland]:

  1. Bekendtgørelse nr. … af … om … .
  2. Bekendtgørelse nr. … af … om … [, som ændret ved bekendtgørelse nr. … af …].
  3. … .«

Skal ikke alle forskrifter, men kun nogle af disse, gælde for Færøerne eller Grønland, kan bestemmelsen f.eks. formuleres således:

»De forskrifter, der er udstedt efter loven, gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]. Dog gælder følgende også for [Færøerne]/[Grønland]:

  1. Bekendtgørelse nr. … af … om … .
  2. Bekendtgørelse nr. … af … om … [, som ændret ved bekendtgørelse nr. … af …].
  3. … .«

De forskrifter, der er udstedt efter loven, og som ikke skal gælde for Færøerne eller Grønland, bør forsynes med en territorialbestemmelse om, at de ikke gælder for Færøerne eller Grønland. Det er dog ikke nødvendigt at ændre forskriften alene med det formål at indsætte en sådan territorialbestemmelse, hvis det fremgår af anordningen, at forskrifterne ikke gælder for Færøerne eller Grønland. Bestemmelsen kan i sådanne tilfælde indsættes i forbindelse med, at forskriften i øvrigt skal ændres. Der henvises om territorialbestemmelser til pkt. 2.11. 

Eventuelle forskrifter, der ifølge anordningen skal gælde for Færøerne eller Grønland, bør efterfølgende ændres, så indledningen udformes i overensstemmelse med retningslinjerne under pkt. 9.2.1 for forskrifter, der gælder for både Danmark og Færøerne eller Grønland.

Det er ikke nødvendigt at ændre forskriften alene med det formål at ændre indledningen. Indledningen kan ændres i forbindelse med, at forskriften i øvrigt skal ændres.

Opmærksomheden henledes i øvrigt på, at bekendtgørelser, der ifølge anordningen skal gælde for Færøerne, desuden skal kundgøres i Kunngerðablaðið for at få retsvirkning for Færøerne. Der henvises om kundgørelse på Færøerne nærmere til pkt. 9.5.2.

Forskrifter, der ifølge anordningen gælder for Færøerne eller Grønland, kan efterfølgende ophæves eller ændres på samme måde som andre forskrifter, ligesom der efterfølgende kan udstedes yderligere forskrifter end dem, der ifølge anordningen gælder for Færøerne eller Grønland.

Der henvises for så vidt angår forskrifter, der udstedes efter ikraftsættelsen af loven, til pkt. 9.2 om bekendtgørelser og pkt. 9.3 om cirkulærer.

Back to top