7.4.5.1. Direktiver m.v. | Lovkvalitet

I alle love, der gennemfører EU-direktiver, skal der indsættes en note med reference til EU-Tidende formuleret således:

»Loven [indeholder bestemmelser, der] gennemfører [dele af] [direktivets fulde titel skrevet på samme måde som i direktivet, herunder udstedende institution(er) (dog ikke skrevet fuldt ud med store bogstaver), nummer og dato], EU-Tidende [årstal], nr. L …, side … .«

Eksempelvis vil noten til en lov, der gennemfører nogle af (men ikke alle) artiklerne i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, skulle udformes således:

»Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2019/770 af 20. maj 2019 om visse aspekter af aftaler om levering af digitalt indhold og digitale tjenester, EU-Tidende 2019, nr. L 136, side 1.«

Fra den 1. oktober 2023 udgives EU-Tidende ikke længere som en samling af retsakter. I stedet offentliggøres hver enkelt retsakt individuelt. Ved EU-retsakter udstedt den 1. oktober 2023 eller senere bør henvisningen til EU-Tidende skrives efter følgende eksempel:

»…, EU-Tidende, L af 31. oktober 2023.«

Notetegnet indsættes efter lovens titel før en eventuel undertitel. Noteteksten anføres nederst på forskriftens første side. Der bør kun indsættes én note i hver lov. Det gælder også, hvor en lov f.eks. både gennemfører et direktiv og gengiver bestemmelser fra en forordning (se herom pkt. 7.4.5.2) eller er notificeret i overensstemmelse med informationsproceduredirektivet (se herom pkt. 7.4.5.3).

Som udgangspunkt bør der henvises til samtlige direktiver og ændringsdirektiver, der gennemføres, med angivelse af retsakternes titel. Hvis noten bliver for omfangsrig, kan henvisningen til retsakternes titel udelades. Er et direktiv ændret flere gange, kan henvisningen ligeledes begrænses til det oprindelige direktiv og den seneste ændring heraf, hvis denne gennemføres ved loven. I tilfælde, hvor et direktiv ændrer eller ophæver en lang række direktiver, kan den del af titlen, der angiver, hvilke direktiver der ændres eller ophæves, udelades.

Som følge af EU-Domstolens praksis skal der selv i de tilfælde, hvor der foreligger overensstemmelse mellem et direktiv og gældende ret (gennemførelse ved konstatering af normharmoni), indsættes en notehenvisning i loven. Dette følger bl.a. af EU-Domstolens dom af 22. december 2010 i de forenede sager C-444/09 og C-456/09, Gavieiro m.fl., præmis 62.

Der skal ikke indsættes en notehenvisning i love, der alene indeholder bemyndigelse til at udstede gennemførelsesforskrifter. Noten indsættes i stedet i selve gennemførelsesforskrifterne. Det bør beskrives i bemærkningerne til bemyndigelsesbestemmelsen, hvis det er hensigten, at der skal være adgang til at udstede en administrativ forskrift, der gennemfører en EU-retsakt.

En ændringslov, som gennemfører et direktiv, bør ud over sin egen note indeholde en bestemmelse, der indsætter en note i den hovedlov, der ændres, eller ændrer en eksisterende note heri. Bestemmelsen kan – når der ikke allerede er en note – udformes således:

»Som fodnote til lovens titel indsættes:

»1) [noteteksten].««

Hvis der allerede er en note i den hovedlov, der ændres, foretages ændringen af noten efter reglerne om affattelse af ændringslove, f.eks. på en af disse måder:

»Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) [noteteksten].««

»I fodnoten til lovens titel ændres »…« til: »…«.«

Erstatter en ny hovedlov en ældre lov, der gennemfører et direktiv, bør noten gentages i den nye lov, der fremover skal gennemføre direktivet.

Hvis et lovforslag ved en fejl er vedtaget uden note, kan noten kun indsættes ved en lovændring. Hvis det klart fremgår af bemærkningerne til lovforslaget, at loven havde til formål at gennemføre en EU-retlig forpligtelse, kan der dog ved udarbejdelsen af en lovbekendtgørelse indsættes en redaktionel note til lovbekendtgørelsen efter følgende eksempel:

»Det fremgår af forslaget til lov nr. … af … om …, at det [indeholder bestemmelser, der] gennemfører [dele af] [direktivets fulde titel skrevet på samme måde som i direktivet, herunder udstedende institution(er) (dog ikke skrevet fuldt ud med store bogstaver), nummer og dato], EU-Tidende [årstal], nr. L …, side … . Ved en fejl blev der imidlertid ikke indsat en note i lovforslaget.«

Ved ændringer af direktiver, der er refereret til i en eksisterende note til en lov, skal referencen i den eksisterende note opdateres med ændringen. Opdateringen af noten kan dog afvente den førstkommende ændring af den pågældende lov.

Det er beskrevet under pkt. 3.9, i hvilke tilfælde direktivet optages som bilag til loven.

Der kan også indsættes notehenvisning i gennemførselsforskrifter til andre EU-retsakter end direktiver – f.eks. afgørelser – der ikke indeholder en udtrykkelig henvisningsforpligtelse, hvis det findes hensigtsmæssigt for at klargøre gennemførselsforskrifternes EU-retlige baggrund. I givet fald udformes notehenvisningen med udgangspunkt i retningslinjerne ovenfor om notehenvisninger til direktiver.

Der indsættes ikke notehenvisning i love, der gennemfører såkaldte Schengenretsakter, uanset om der er tale om en forordning, et direktiv eller en afgørelse. Det skyldes, at disse retsakter udgør en folkeretlig forpligtelse for Danmark.

Back to top