2.14.3.6. Forsøg | Lovkvalitet

Efter straffelovens § 21, stk. 3, straffes forsøg kun, når der kan idømmes en straf, der overstiger fængsel i fire måneder, for lovovertrædelsen. Straf for forsøg forudsætter, at der foreligger forsæt hos gerningsmanden. § 21, stk. 3, indebærer, at forsøg på overtrædelse af bestemmelser ikke straffes, når strafferammen ikke overstiger fire måneder, medmindre der er særlig hjemmel hertil, jf. f.eks. straffelovens § 287, stk. 2.

Om der i en bekendtgørelse kan indsættes en bestemmelse om straf for forsøg, hvor straffen i øvrigt kun er bøde eller fængsel under fire måneder, afhænger af, om der er den fornødne hjemmel hertil. Da en sådan bestemmelse fraviger straffelovens § 21, stk. 3, må en sådan fravigelse kræve udtrykkelig hjemmel i den pågældende lov. Se som eksempel § 70, stk. 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 314 af 3. april 2017.

En sædvanlig bestemmelse om, at der kan fastsættes straf for overtrædelse af bestemmelser i de regler, der udstedes efter loven, er ikke tilstrækkelig hjemmel.

Back to top