9.1.5. Ophævelse af ikraftsatte love | Lovkvalitet

Når en lov sættes i kraft for Færøerne eller Grønland ved kongelig anordning, gælder loven for Færøerne eller Grønland i kraft af anordningen. Det indebærer, at loven ikke automatisk vil blive ophævet for Færøerne eller Grønland, hvis loven på et senere tidspunkt ophæves i Danmark.

Skal loven også ophæves for Færøerne eller Grønland, er det således nødvendigt at ophæve loven særskilt for Færøerne eller Grønland, hvilket normalt vil ske ved at medtage en bestemmelse herom i en ny anordning. Det bemærkes i den forbindelse, at ophævelsen af en lov for Færøerne eller Grønland formelt set ikke bør ske ved at ophæve den anordning, der satte loven i kraft, men derimod ved at ophæve loven som sat i kraft for Færøerne eller Grønland. En bestemmelse, der ophæver en lov, som er sat i kraft for Færøerne eller Grønland, bør derfor formuleres således:

»Lov nr. … af … om …, som sat i kraft for [Færøerne]/[Grønland] ved anordning nr. … af …, ophæves.«

Der henvises til lovens nummer, dato og titel samt nummer og dato på den anordning, der satte loven i kraft. Derimod henvises der ikke til eventuelle senere ændringslove og anordninger, der har sat sådanne ændringslove i kraft.

Opmærksomheden henledes endvidere på, at det er anordningshjemlen i den lov, der ophævede den lov, der gjaldt for Danmark, der skal benyttes til at ophæve loven for Færøerne eller Grønland. Det betyder, at hvis x-loven er sat i kraft for Færøerne eller Grønland, og denne lov senere er ophævet for Danmark af y-loven, som igen er ophævet af z-loven, er det anordningshjemlen i y-loven, som skal anvendes til at ophæve x-loven for Færøerne eller Grønland. Derimod kan anordningshjemlen i z-loven ikke anvendes til at ophæve x-loven for Færøerne eller Grønland. Det er således ikke muligt at springe en »lov-generation« over og benytte en anordningshjemmel i en senere lov til at ophæve loven for Færøerne eller Grønland.

Det kan i sjældne tilfælde forekomme, at en hovedlov ønskes sat i kraft for Færøerne eller Grønland på et tidspunkt, hvor hovedloven står for at blive ophævet for Danmark. I de tilfælde skal udstedelse af anordningen ske, før anordningshjemlen ophæves. Derimod kan tidspunktet for anordningens ikrafttræden (det vil sige lovens ikrafttræden for Færøerne eller Grønland) godt ligge efter det tidspunkt, hvorfra anordningshjemlen er ophævet.

Back to top