9.1.6. Høringssvar og høringsnotat | Lovkvalitet

Det pågældende fagministerium sender de indkomne høringssvar og et høringsnotat til det relevante folketingsudvalg.

Høringsnotatet indeholder et kortfattet referat af høringssvarene og kommentarer fra ministeren til høringssvarene. Det er grunden til, at høringsnotatet ofte kaldes en kommenteret høringsoversigt. Af ministerens kommentarer i høringsnotatet fremgår det, på hvilke punkter høringssvarene er blevet imødekommet, og på hvilke punkter de ikke er blevet imødekommet, samt begrundelserne herfor.

Da lovforslag, der ikke er private lovforslag, fremsættes for Folketinget af regeringen, skal det ikke fremgå af høringsnotatet, hvis øvrige fagministerier undervejs i lovforberedelsen har haft bemærkninger til udkastet til lovforslag, eller at udkastet har været sendt i høring hos øvrige fagministerier. Hvis øvrige fagministerier anføres på høringslisten, bør høringsnotatet dog også omfatte de pågældende øvrige fagministerier.

Høringsnotatet bør udformes med udgangspunkt i nedenstående eksempel. I eksemplet er forklarende tekst skrevet i kantet parentes. Punkter og tekst, der ikke er relevant for det konkrete lovforslag, udelades. Eksempel på høringsnotat:

»Høringsnotat om forslag til lov om …

Indholdsfortegnelse

[Indholdsfortegnelsen placeres på første side]

1. Høringen

1.1. Høringsperiode

Et udkast til forslag til lov om … har i perioden fra den [dato] til den [dato] (… dage) været sendt i høring hos en række myndigheder, organisationer m.v.

Udkastet til lovforslag blev den [dato] endvidere sendt til [relevant folketingsudvalg] til orientering.

Herudover blev udkastet til lovforslag offentliggjort på Høringsportalen den [dato].

1.2. Hørte myndigheder og organisationer m.v.

Nedenfor følger en alfabetisk oversigt over hørte myndigheder og organisationer m.v.

Ud for hver høringspart er det ved afkrydsning angivet, om der er modtaget høringssvar, og om høringsparten i givet fald har haft bemærkninger til udkastet til lovforslag.

Oversigten omfatter herudover interessenter, som ikke er blandt de hørte myndigheder, organisationer m.v., men på egen foranledning har sendt bemærkninger til udkastet til lovforslag. Sådanne interessenter er i oversigten markeret med *.

HøringspartHøringssvar modtagetBemærkningerIngen bemærkningerØnsker ikke at afgive høringssvar
X X 

[Kolonnen med overskriften »Ønsker ikke at afgive høringssvar« medtages kun, hvis der er modtaget ét eller flere sådanne svar på høringen.]

2. Høringssvarene

Nedenfor gengives de væsentligste punkter i de indkomne høringssvar om udkastet til lovforslag.

X-ministeriets bemærkninger til høringssvarene, herunder om der er foretaget ændringer i anledning af høringssvarene, er skrevet med kursiv.

Under pkt. 3 er det opsummeret, hvilke ændringer der er foretaget i forhold til det udkast, som har været i offentlig høring. Her omtales også ændringer, som ikke har baggrund i modtagne høringssvar, men er foretaget på X-ministeriets egen foranledning.

[Høringssvarene behøver ikke at blive gengivet i alfabetisk rækkefølge, men kan placeres og grupperes på passende vis, herunder placeres under flere punkter, f.eks. så beslægtede bemærkninger samles og kommenteres samlet. Navnet på høringsparten skrives med fed, så det er lettere at se, hvor høringspartens svar er omtalt. Høringssvarene gengives ikke ordret, men der gives et kortfattet referat, hvor de væsentligste punkter fremgår. Det bør fremgå, hvis der er dele af høringssvar, der ikke gengives, f.eks. hvis bemærkninger, som ikke angår lovforslaget, er udeladt.]

2.1. Generelle bemærkninger til lovforslaget

X-organisation anfører, at …

Y-organisation giver udtryk for, at …

Efter X-ministeriets opfattelse … . Ministeriet har på den baggrund ændret …

Z-organisation giver udtryk for, at …

Hertil bemærker X-ministeriet …

2.2. Bemærkninger til de enkelte punkter i lovforslaget

[Punktet bør underinddeles i underpunkter (2.2.1, 2.2.2 osv.), der så vidt muligt svarer til strukturen i lovforslagets almindelige bemærkninger. En anden struktur kan dog anvendes, hvis det i det konkrete tilfælde vurderes hensigtsmæssigt. De væsentligste punkter fra høringssvarene gengives og kommenteres af ministeriet på samme måde som under pkt. 2.1 ovenfor.]

3. Lovforslaget i forhold til lovudkastet

I forhold til det udkast til lovforslag, der har været i offentlig høring, indeholder det fremsatte lovforslag følgende indholdsmæssige ændringer:

  • § 9 er udvidet, så den også omfatter …
  • Bemærkningerne til § 12 er ændret, så det fremgår, at …

[De indholdsmæssige ændringer, der er foretaget, opsummeres i punktform. Er der ikke foretaget indholdsmæssige ændringer, anføres dette. Hvis der er foretaget indholdsmæssige ændringer, som ikke har baggrund i modtagne høringssvar, oplyses det, at den pågældende ændring er foretaget på ministeriets egen foranledning. Sådanne ændringer kan eventuelt placeres i en særskilt punktopstilling.]

Herudover er der foretaget ændringer af sproglig, redaktionel og lovteknisk karakter.«

Som bilag til høringsnotatet vedlægges kopi af de indkomne høringssvar.

Der bør udarbejdes en indholdsfortegnelse over høringssvarene med sidetal, og høringssvarene bør lægges i alfabetisk rækkefølge og påføres sidetal. Endvidere vedlægges høringssvarene i et søgbart dokument.

Høringsnotatet og høringssvarene oversendes normalt til det relevante udvalg i Folketinget samtidig med fremsættelsen, medmindre der konkret kan gives en begrundelse for at fravige denne frist. Udvalgssekretariatet bør i givet fald orienteres om den senere oversendelse og begrundelsen herfor.

Hvis høringsnotatet og høringssvarene ikke kan oversendes til Folketinget samtidig med fremsættelsen, bør materialet under alle omstændigheder oversendes senest kl. 15 7 dage før 1. behandlingen i Folketinget.

Hvis materialet til Folketinget ikke kan oversendes 7 dage før 1. behandlingen, må det som udgangspunkt forventes, at 1. behandlingen udskydes, indtil materialet foreligger. Ministeren kan dog indgå anden aftale med Folketingets formand.

Det bemærkes, at Folketingets Udvalg for Forretningsordenen den 24. marts 2021 afgav en beretning om hastebehandling af regeringens lovforslag (Folketingstidende 2020-21, tillæg B, beretning nr. 15), der også vedrører spørgsmålet om udarbejdelse af høringsnotatet ved hastelovforslag. Der henvises herom til pkt. 9.1.1.

Back to top