3.4.5.8. Flere ens ændringer | Lovkvalitet

3.4.5.8.1. Ændring af samme ord eller udtryk flere steder i loven

Hvis et enkelt ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde i flere paragraffer, bør ændringerne samles under et enkelt nummer ved den paragraf, hvor ordet eller udtrykket først forekommer, også selv om der sker ændring af de mellemliggende paragraffer. I givet fald bør følgende formulering anvendes:

»I § 35, stk. 3, og § 44, stk. 1, nr. 2, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.««

Det bemærkes, at fremgangsmåden i eksemplet umiddelbart ovenfor ikke bør anvendes, hvis § 44, stk. 1, nr. 2, som følge af et efterfølgende ændringsnummer rykker, f.eks. fordi der indsættes et nyt nummer i § 44, stk. 1. I givet fald bør ændringen af § 44, stk. 1, nr. 2, foretages i et selvstændigt ændringsnummer efter det ændringsnummer, som medfører rykningen. Ændringen i eksemplet bør i denne situation udformes således:

»1. I § 35, stk. 3, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.«

2. I § 44, stk. 1, indsættes efter nr. 1 som nyt nummer:
»2) … .«
  Nr. 2 bliver herefter nr. 3.

3. I § 44, stk. 1, nr. 2, der bliver nr. 3, ændres »1.000 kr.« til: »5.000 kr.««

Hvis der er flere ens ændringer i f.eks. samme paragraf, samme stykke eller samme punktum, bør følgende formulering anvendes:

»To steder i § 62, stk. 3, 1. pkt., ændres »børn« til: »livsarvinger og ægtefælle«.«

Formuleringen bør dog kun anvendes, hvis det ikke er muligt ved en præcis henvisning at adskille ændringerne. Hvis der f.eks. er flere ens ændringer i samme stykke, men i to forskellige punktummer, henvises der til punktummerne. Ændringen bør i så fald udformes således:

»I § 75, stk. 3, 1. og 2. pkt., ændres »børn« til: »livsarvinger og ægtefælle«.«

3.4.5.8.2. Ændringer af samme ord eller udtryk alle steder i loven

Hvis det samme ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde alle steder, hvor det forekommer i loven, bør følgende formulering anvendes:

»Overalt i loven ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.«

Hvis det samme ord eller udtryk skal udgå overalt i loven, bør følgende formulering anvendes:

»Overalt i loven udgår »efter forhandling med justitsministeren«.«

Disse formuleringer kan imidlertid kun anvendes, hvis ordet eller udtrykket står på nøjagtig samme måde alle de steder, hvor det skal ændres eller udgå. Der skal således tages højde for store og små begyndelsesbogstaver og for forskellige bøjningsformer.

Formuleringen bør endvidere kun anvendes, hvis ordet eller udtrykket skal ændres eller udgå et større antal steder, det vil sige i almindelighed fem eller flere steder.

Ændringen indsættes i den enkelte paragrafs første nummer efter eventuelle ændringer af lovens titel eller noter hertil.

Hvis der er enkelte steder, hvor det pågældende ord eller udtryk ikke skal ændres eller udgå, bør følgende formulering anvendes:

»Overalt i loven bortset fra i §§ … og … ændres »anmeldt virksomhed« til: »registreret virksomhed«.«

»Overalt i loven bortset fra i §§ … og … udgår »efter forhandling med justitsministeren«.«

Det er dog en forudsætning for at anvende disse formuleringer, at de steder, hvor ordet eller udtrykket skal ændres eller udgå, væsentligt overstiger de steder, hvor ordet ikke skal ændres eller udgå.

Back to top