2.7.5.7. Rykning | Lovkvalitet

Ophæves en eller flere paragraffer, ændres de efterfølgende paragraffers nummerering ikke. Det samme gælder ved indsættelse af en eller flere nye paragraffer. Nye paragraffer litreres i stedet (f.eks. »§ 8 a«). Derimod rykker stykker, numre og litra automatisk op, hvis et eller flere stykker, numre eller litra ophæves. Tilsvarende rykker stykker, numre og litra automatisk ned, hvis et eller flere stykker, numre eller litra indsættes.

Hvis indsættelse eller ophævelse af stykker, numre eller litra medfører ændringer i nummerangivelsen for stykker, numre eller litra, bør det angives i slutningen af det pågældende ændringsnummer i ændringsbekendtgørelsen ved tilføjelse af en rykningsklausul. Følgende formuleringer bør anvendes:

»§ 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  »Et krav, der … .

  Stk. 2. Forbrugeren kan dog … .«
  Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.« »I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  »Stk. 2. … .«
  Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.«

Manglende eller mangelfuld angivelse af rykningsklausul ændrer dog ikke på, om stykker m.v. rykker op eller ned.

Hvis der i samme ændringsnummer sker ændring af det eller de følgende stykker, bør rykningen indføjes i teksten. Følgende formulering bør da anvendes:

»§ 35, stk. 2, ophæves, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »…«.«

Tilsvarende bør rykningen indføjes i teksten, hvis der efterfølgende sker ændring af det eller de stykker, som er rykket:

»I § 35 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:
  »Stk. 4. … .«
  Stk. 4 bliver herefter stk. 5.«

Skal der indsættes nye stykker i en paragraf, og skal de pågældende stykker indsættes forskellige steder i paragraffen, foretages ændringerne i flere på hinanden følgende ændringsnumre, og der anvendes etapevis rykning efter følgende model:

»1. I § 35 (der forudsættes at indeholde stk. 1-9) indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
»Stk. 2 … .«
Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.

2. I § 35 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:
  »Stk. 7. … .«
  Stk. 6-8 bliver herefter stk. 8-10.

3. § 35, stk. 9, ophæves.«

Der tilføjes ingen rykningsklausul ved indsættelse eller ophævelse af et punktum. Foreslås der ændring af et efterfølgende punktum, bør rykningen dog nævnes i en relativ bisætning efter følgende model:

»1. I § 35, stk. 1, (der forudsættes at indeholde flere punktummer) indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
  »… .«2. I § 35, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »…« til: »…«.«

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der ved indsættelse eller ophævelse af stykker, punktummer, numre, litra m.v. kan være behov for konsekvensændringer i bekendtgørelsens øvrige bestemmelser eller i andre bekendtgørelser. Der kan også opstå behov for konsekvensændringer i kapitel- eller paragrafoverskrifter. Fritekstsøgning i Retsinformation er et nyttigt redskab, når det skal undersøges, om der er behov for konsekvensændringer af andre bekendtgørelser.

Back to top