7.8. Alternative kundgørelsesordninger | Lovkvalitet

Grundlovens § 22, 2. pkt., indebærer, at love skal kundgøres. Det antages, at kundgørelseskravet også gælder bekendtgørelser. Bestemmelsen indeholder imidlertid ikke bestemte krav til kundgørelsens form. Det følger af lovtidendeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016, at bl.a. love og bekendtgørelser skal indføres i Lovtidende, samt at Lovtidende er den bindende kundgørelsesform for de retsforskrifter, der er omfattet af lovtidendelovens kundgørelsesordning. Kravet om optagelse i Lovtidende kan derfor kun fraviges ved lov. Fravigelse forudsætter, at der fastsættes en alternativ kundgørelsesmåde.

Fravigelser fra den almindelige kundgørelsesordning bør dog kun ske, hvis der er tungtvejende hensyn, som begrunder en sådan fravigelse. Hvis ikke sådanne tungtvejende hensyn gør sig gældende, bør kundgørelse af retssikkerheds- og ordensmæssige grunde ske efter den almindelige ordning, det vil sige kundgørelse i Lovtidende.

I praksis vil en fravigelse navnlig komme på tale, hvor der i lovgivningen er henvist til f.eks. internationale standarder, der er ophavsretligt beskyttet, og som derfor ikke uden videre kan optages i Lovtidende. For sådanne standarder kan det ofte være nødvendigt med en alternativ kundgørelsesordning.

Der henvises i den forbindelse til Erhvervsstyrelsens vejledning om henvisning til visse internationale standarder i lovgivning. Vejledningen omhandler henvisninger til standarder fra en række nærmere opregnede standardiseringsorganisationer i tilfælde, hvor det skal være frivilligt at efterleve standarderne, og indeholder bl.a. eksempler på affattelsen af lovbestemmelser om en alternativ kundgørelsesordning i sådanne tilfælde. Eksemplerne kan bruges som inspiration til affattelsen af bestemmelser om alternative kundgørelsesordninger i andre sammenhænge end dem, der er omfattet af vejledningen. Vejledningen kan findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside, erhvervsstyrelsen.dk, under »Vejledninger«/»Henvisning til visse internationale standarder i lovgivning« eller på:

https://erhvervsstyrelsen.dk/vejledning-henvisning-til-visse-internationale-standarder-i-lovgivning.

Derimod vil selve omfanget af en forskrift ikke i sig selv kunne begrunde, at forskriften undtages fra kundgørelse i Lovtidende.

Det bemærkes, at det, selv om kravet om kundgørelse i Lovtidende ikke fraviges, ofte vil være relevant tillige at oplyse om reglerne andre steder end i Lovtidende. Det gælder navnlig i forhold til de borgere, virksomheder m.v., som umiddelbart berøres af den pågældende regulering. Det enkelte ministerium bør derfor i fornødent omfang sikre en systematiseret og målrettet opfølgning på forskriften i form af relevant information til offentligheden m.v. om forskriften og dens nærmere indhold.

Back to top