7.1. Om høring | Lovkvalitet

Det er vigtigt at have klarhed over, hvilken indstilling de myndigheder, organisationer m.v., som vil blive berørt af en administrativ forskrift, har til den påtænkte forskrift.

Dette er bl.a. væsentligt for vurderingen af, om forskriften ud fra tekniske og indholdsmæssige synspunkter kan anses for egnet og må forventes at være mulig at efterleve i praksis.

Det er også et selvstændigt mål at sikre, at de berørte parter inddrages i udarbejdelsen af forskrifter, som vedrører deres forhold.

Administrative forskrifter bør på den baggrund som det klare udgangspunkt sendes i høring hos relevante myndigheder, organisationer m.v. inden udstedelsen.

Der kan dog forekomme situationer, hvor en høring kan undlades, fordi der er behov for omgående udstedelse af reglerne. I sådanne tilfælde, hvor udstedelsen af forskriften ikke kan afvente en høringsproces, bør det dog overvejes at sende forskriften i høring alligevel, dels med henblik på at orientere om udstedelsen af den nye forskrift, dels for at indhente eventuelle bemærkninger til brug for overvejelser om efterfølgende revision af forskriften.

Ligeledes kan der forekomme tilfælde, hvor en høring må anses for overflødig, f.eks. fordi der allerede er gennemført en fyldestgørende høring over alle relevante regler i forbindelse med høringen over hjemmelsloven.

Der kan for så vidt angår cirkulærer og vejledninger også forekomme situationer, hvor den kreds, som forskriften er relevant for, har været inddraget i tilblivelsen af forskriften på en sådan måde, at en egentlig høring må anses for unødvendig.

I forbindelse med høringer udarbejdes der et høringsbrev og en høringsliste, som vedlægges brevet. Der gælder særlige retningslinjer for udarbejdelse høringsmateriale på bestemte områder. Der henvises nærmere til pkt. 7.5.

Det bemærkes, at der i en række tilfælde er krav om forelæggelse af udkast til administrative forskrifter for andre ministerier, Europa-Kommissionen m.v. før den offentlige høring eller før udstedelsen af forskriften. Der henvises nærmere til pkt. 6.

Back to top