4.4.2. Andre bilag | Lovkvalitet

Der kan også medtages andet materiale som bilag til lovforslaget.

Er der f.eks. foretaget undersøgelser, herunder af administrativ praksis, statistiske bearbejdelser m.v., som har betydning for lovforslaget, kan sådanne undersøgelser medtages som bilag til lovforslaget.

Skal lovforslaget gennemføre en EU-retsakt, og er retsakten ikke medtaget som bilag til loven (se herom pkt. 3.9), kan retsakten medtages som bilag til lovforslaget, hvis det vurderes hensigtsmæssigt. Det samme gælder, hvis lovforslaget skal gennemføre en traktat m.v.

Er retsakten ændret flere gange, kan det af hensyn til overblikket ofte være hensigtsmæssigt at foretage en sammenskrivning. I sådanne tilfælde bør det i bilaget bemærkes, at der er foretaget en sammenskrivning. Er dansk ikke et autentisk sprog i den retsakt, der gennemføres ved lovforslaget, bør en dansk oversættelse optages parallelt med den autentiske tekst.

Som det fremgår af pkt. 11.5, vil et direktiv altid indeholde en afsluttende bestemmelse om, at medlemsstaterne skal meddele Kommissionen teksten til de nationale retsforskrifter, som de udsteder på det område, der er omfattet af direktivet. Ifølge EU-Domstolens praksis skal notifikationerne være rettidige, klare og fuldstændige, og det skal være muligt for Kommissionen for hver enkelt bestemmelse i direktivet at identificere, hvilken national regel der implementerer denne. Der stilles derfor som udgangspunkt krav om, at der i forbindelse med notifikationen udarbejdes et »explanatory document«, som vedlægges den relevante lovgivning. Som det ligeledes fremgår, kan der med fordel anvendes sammenligningstabeller til dette.

En sådan sammenligningstabel kan med fordel medtages som bilag til lovforslaget i en form, der tager højde for, at der er tale om et lovforslag, da tabellen også er egnet til som hjælpebilag at give læseren af lovforslaget et overblik over, hvordan de enkelte artikler i direktivet vil blive gennemført.

Politiske aftaler bør ikke medtages som bilag til lovforslaget (eller loven). Politiske aftaler kan dog (og bør ofte) omtales i lovforslagets almindelige bemærkninger.

Back to top