10.11. Hastebehandling | Lovkvalitet

Som beskrevet under pkt. 10.2, 10.7 og 10.10 indeholder Folketingets forretningsorden (bekendtgørelse nr. 9578 af 4. juli 2023) en række regler om, hvornår behandlingerne af et lovforslag tidligst må finde sted, herunder et krav om, at 3. behandling af lovforslaget normalt ikke må finde sted før 30 dage efter fremsættelsen for Folketinget.

Fravigelser fra disse regler kan ske i henhold til den almindelige bestemmelse om afvigelser fra forretningsordenen, jf. § 42, det vil sige, hvis 3/4 af de stemmende folketingsmedlemmer tilslutter sig forslaget.

Sådanne fravigelser kan være relevante, hvis der er tale om et lovforslag, som haster. Reglerne, om hvornår behandlingerne af et lovforslag tidligst må finde sted, har imidlertid til formål at sikre en ordentlig behandling af lovforslaget i Folketinget, og fravigelse af reglerne bør derfor som klar hovedregel undgås.

Det er praksis, at meddelelse om en ønsket hastebehandling og den ønskede tidsplan herfor gives i et brev til Folketingets formand, og at der i den forbindelse fremsendes en kort notits, som beskriver lovforslagets indhold, forslag til proces samt planlagt offentlig høring.

Den ansvarlige fagminister vil typisk drøfte regeringens ønske om hastebehandling med ordførerne på området for at sikre den nødvendige opbakning til hastebehandlingen på ordførerniveau, før Folketingets formand anmodes om hastebehandlingen.

Når der er planlagt møder i Folketingssalen, er der ved enkeltstående lovforslag tradition for, at det er fagministeren, der efter koordination med Statsministeriet anmoder Folketingets formand om hastebehandlingen, mens der ved større lovpakker eller særlige lovforslag er tradition for, at det er statsministeren, der står som afsender af anmodningen.

Uden for Folketingets mødeperiode kan lovforslag kun fremsættes ved, at statsministeren skriftligt fremsætter begæring herom over for Folketingets formand med angivelse af dagsorden, jf. Folketingets forretningsorden § 32, stk. 4.

Inden fremsættelsen af lovforslaget finder der som ved alle lovforslag en regeringsbehandling sted afpasset de nærmere omstændigheder. Der henvises for nærmere herom til pkt. 9.3 og 9.4.

Folketingets Udvalg for Forretningsordenen afgav den 24. marts 2021 en beretning om hastebehandling af regeringens lovforslag (Folketingstidende 2020-21, tillæg B, beretning nr. 15). Det fremgår bl.a. af beretningen, hvordan Folketingets beslutning om fravigelse af forretningsordenen bør træffes, fordelt på tre kategorier af hasteforslag:

  • Mildt hastende lovforslag er forslag, som ønskes færdigbehandlet inden for et tidsrum i størrelsesordenen 15-30 dage. Disse forslag kan behandles med dispensationer fra forretningsordenen uden afstemning, hvis formanden finder, at det er givet på forhånd, at der er det fornødne kvalificerede flertal herfor. Konkret vil denne vurdering normalt ske på baggrund af en høring i Udvalget for Forretningsordenen.
  • Moderat hastende lovforslag er forslag, der ønskes færdigbehandlet inden for et tidsrum i størrelsesordenen 8-14 dage. For disse lovforslag vil der ud over opbakning i Udvalget for Forretningsordenen normalt skulle holdes afstemning om dispensation fra 30-dagesreglen, inden lovforslaget kan 3. behandles.
  • Stærkt hastende lovforslag er forslag, der ønskes færdigbehandlet inden for en uge eller kortere tid. For disse lovforslag vil der normalt ud over opbakning i Udvalget for Forretningsordenen skulle ske afstemning om alle dispensationer fra forretningsordenens tidsregler.

Beretningen behandler også spørgsmålet om offentlig høring over udkast til hastelovforslag. Der henvises herom nærmere til pkt. 9.1.1.

Derudover fremgår det af pkt. 7.1 i regeringsgrundlaget »Ansvar for Danmark« fra december 2022, at regeringen vil give hastebehandlede lovforslag en solnedgangsklausul (udløbsbestemmelse) på 6 måneder, hvis det tjener saglige formål. Spørgsmålet om solnedgangsklausuler i hastelovforslag omtales desuden i ovennævnte beretning om hastebehandling af regeringens lovforslag. Der henvises herom nærmere til pkt. 7.10.3.

Der henvises i øvrigt til afsnit 1.4 i Håndbog i folketingsarbejdet.

Back to top