3.4.5.12. Konsekvensændringer | Lovkvalitet

Ved udarbejdelse af lovforslag er det vigtigt at sikre sig, at der foretages de nødvendige konsekvensændringer i lovens øvrige bestemmelser og i kapitel- og tekstoverskrifter m.v. samt i anden lovgivning.

Fritekstsøgning i Retsinformation er et nyttigt redskab, når det skal undersøges, om der er behov for konsekvensændringer i anden lovgivning.

Det bør fremgå af lovforslagets bemærkninger, hvis der er tale om en konsekvensændring. Udtrykket »konsekvensændring« bør alene anvendes, hvis der rent faktisk er tale om en konsekvensændring, det vil sige, hvis ændringen er en nødvendig følge af en anden ændring. Er der ikke tale om en nødvendig følge af en anden ændring, bør udtrykket ikke anvendes, da det i sådanne tilfælde kan sløre, at der er foretaget et indholdsmæssigt valg om, hvordan den foreslåede ordning bør indrettes.

Det er fagministeriets eget ansvar at sikre, at lovgivningen har den fornødne kvalitet, herunder ved at foretage en grundig gennemgang af hele den gældende lov og andre love for at undersøge, hvilke yderligere ændringer af teknisk eller indholdsmæssig karakter de foreslåede ændringer fører med sig. Dette er i praksis særligt vigtigt, når der indsættes eller ophæves stykker, punktummer, numre eller litraer i lovteksten med den virkning, at lovens bestemmelser forrykkes. Det kan ikke forventes, at Justitsministeriet undersøger sådanne spørgsmål i forbindelse med den lovtekniske gennemgang.

Indeholder den lov, som foreslås ændret, henvisninger til love, paragraffer m.v., der i mellemtiden er ændret eller ophævet, bør henvisningerne foreslås ændret i det nødvendige omfang (se endvidere pkt. 7.4.5 om henvisninger til love og EU-retsakter). Indeholder et forslag til en hovedlov bestemmelser om ændringer i andre love, herunder konsekvensændringer, bør disse placeres sidst i loven efter bestemmelserne om ikrafttræden m.v., men inden eventuelle bestemmelser om tidsmæssig gyldighed eller revision m.v. samt bestemmelser om lovens territoriale gyldighedsområde. Er der tale om omfattende ændringer, bør disse ændringer dog normalt samles i et selvstændigt lovforslag (følgelovforslag). Om muligheden for at medtage ændringer af andre love i et forslag til en hovedlov henvises nærmere til pkt. 3.3.2.

Back to top