11.3.1. Kundgørelse i Lovtidende | Lovkvalitet

Når lovforslaget er stadfæstet, skal loven kundgøres i Lovtidende (lovtidende.dk). Reglerne om kundgørelse findes i lovtidendeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1098 af 10. august 2016, og bekendtgørelse nr. 1395 af 12. december 2007 om Lovtidende i elektronisk form.

Kundgørelsen sker gennem Civilstyrelsen. Kundgørelse kan bestilles hos Civilstyrelsen på alle hverdage til det følgende døgn. Ved love skal anmodning om optagelse ske inden kl. 14 på hverdage for kundgørelse det følgende døgn.

Før anmodning om optagelse i Lovtidende skal det relevante fagministerium sikre, at loven er fejlfri. I tilfælde af, at fagministeriet eller Civilstyrelsen efter udløbet af optagelsesfristen konstaterer fejl i loven, vil denne ikke blive optaget i Lovtidende til kundgørelse det følgende døgn. Den rettede lov kan anmodes optaget på ny i overensstemmelse med ovennævnte frister. Fagministeriet skal inden anmodningen om optagelse sikre, at loven i Lex Dania klient er påført korrekte redaktionelle oplysninger. Det bemærkes i den forbindelse, at ansvaret for indholdet af kundgjorte love samt de påførte redaktionelle oplysninger påhviler det pågældende fagministerium.

Et fagministerium, som mener at have fundet fejl i et vedtaget (og eventuelt stadfæstet) lovforslag, bør rette henvendelse til Folketingets Lovsekretariat med henblik på, at der kan tages stilling til, om og i givet fald hvordan en eventuel fejl skal rettes.

Af hensyn til planlægning af arbejdet i Civilstyrelsen anmoder det relevante fagministerium Civilstyrelsen om forhåndsoptagelse hurtigst muligt efter lovforslagets vedtagelse og senest dagen inden dets stadfæstelse. Dette bør ske ved mail til retsinfo@retsinfo.dk og ved brug af »Advisér Civilstyrelsen«-funktionen i Lex Dania klient. Det er særligt vigtigt at anmode om forhåndsoptagelse i god tid for love, der ikke skal afvente 3 dages-fristen i forbindelse med stadfæstelse (se herom pkt. 7.9). Når stadfæstelsen har fundet sted, afgives straks en egentlig optagelsesanmodning til Civilstyrelsen. Ansvaret for optagelsesanmodningen påhviler det enkelte fagministerium.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at kundgørelsen af loven i Lovtidende ofte ikke fuldt ud vil tilgodese behovet for information om loven til offentligheden. Det gælder navnlig i forhold til de borgere, virksomheder m.v., som umiddelbart berøres af den pågældende lovregulering. Det enkelte ministerium bør derfor i fornødent omfang sikre en systematiseret og målrettet opfølgning på loven i form af relevant information til offentligheden m.v. om loven og dens nærmere indhold.

For en uddybning af ovenstående om kundgørelse i Lovtidende henvises til Civilstyrelsens vejledning nr. 9115 af 27. april 2011 om afleveringsfrister (Lovtidende i elektronisk form):

https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2011/9115.

Back to top