9.1.3.3. Øvrigt indhold | Lovkvalitet

Indledningen til ændringsparagraffer i kongelige anordninger, der sætter ændringslove i kraft for Færøerne eller Grønland, bør formuleres i overensstemmelse med følgende eksempel:

Ȥ 1

I lov om …, som sat i kraft for [Færøerne]/[Grønland] ved anordning nr. … af …, [som ændret ved anordning nr. … af … og anordning nr. … af …,] foretages følgende ændring(er):«.

Som det fremgår, angives hovedlovens titel, men ikke dens nummer og dato. Derimod angives nummer og dato på den eller de anordninger, hvorved loven er sat i kraft for Færøerne eller Grønland.

Der bør i indledningen til ændringsparagraffer ikke henvises til affattelsen af en lov, som den fremgår af en lovbekendtgørelse. Det skyldes navnlig, at lovbekendtgørelser som udgangspunkt ikke er udarbejdet med henblik på anvendelse i forhold til Færøerne og Grønland og derfor vil kunne indeholde indarbejdede ændringslove, som ikke gælder for Færøerne eller Grønland.

Er der udstedt en anordningsbekendtgørelse (se herom pkt. 9.1.7), kan man i indledningen til ændringsparagraffer nøjes med at henvise til denne. Se følgende eksempel:

»I lov om …, som sat i kraft for [Færøerne]/[Grønland] ved kongelig anordning, jf. anordningsbekendtgørelse nr. … af …, [som ændret ved anordning nr. … af … og anordning nr. … af …,] foretages følgende ændring(er):«.

Anordningen udformes herudover efter de samme retningslinjer, som gælder for udarbejdelse af ændringslove (se herom vejledning om lovkvalitet).

Det bør som udgangspunkt undgås at ændre på opbygningen af hovedloven, som sat i kraft for Færøerne eller Grønland, i forhold til den hovedlov, der gælder for Danmark. Er der bestemmelser (paragraffer, stykker osv.), som indføres med ændringsloven, der ikke ønskes sat i kraft for Færøerne eller Grønland, skrives i stedet »(Sættes ikke i kraft)« ud for de pågældende bestemmelser. Der kan som eksempel henvises til anordning nr. 2233 af 29. december 2020 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet.

Anordninger, der sætter ændringslove i kraft, bør – ligesom det er tilfældet med anordninger om ikrafttræden af hovedlove – gengive ændringsloven i den form, hvori den skal gælde for Færøerne eller Grønland. Det gælder også i tilfælde, hvor anordningen ikke indebærer ændringer i forhold til den danske ændringslov (bortset fra ikrafttrædelsesdatoen, der eventuelt vil være en anden end i Danmark). Anordninger, der ikke gengiver de regler, der sættes i kraft, men alene indeholder de ændringer i forhold til den danske ændringslov, som de færøske eller grønlandske forhold tilsiger, bør kun anvendes undtagelsesvis og kun ifølge aftale med de færøske eller grønlandske myndigheder. Anvendes denne fremgangsmåde, skal der optrykkes et bilag til anordningen med gengivelse af ændringsloven, som den gælder for Danmark.

Det bemærkes, at der tidligere er blevet anvendt en fremgangsmåde, hvor der foretages en sammenskrivning i anordningen af det, der bliver sat i kraft, med den tidligere ikraftsatte lov, så man ved anordningens udstedelse har en sammenskrivning, der viser, i hvilken form loven derefter gælder for Færøerne eller Grønland. Denne fremgangsmåde bør ikke benyttes, da det herved ikke er muligt umiddelbart at identificere, hvilke ændringer der er indført hvornår. I stedet kan der efter ikraftsættelsen af ændringsloven udstedes en anordningsbekendtgørelse, der sammenskriver den oprindelige hovedlov med senere ændringslove, som er sat i kraft ved kongelig anordning. Der henvises om anordningsbekendtgørelser nærmere til pkt. 9.1.7.

Ved udformningen af bestemmelser om overtrædelse af regler i en anordning om ikrafttræden af en lov for Grønland skal man være opmærksom på, at der for Grønland gælder en særlig kriminallov, som indeholder andre sanktioner end i Danmark. Efter kriminalloven idømmes der således ikke straf, men foranstaltninger. Der henvises til pkt. 9.1.2.3 for eksempler på formulering af bestemmelser om overtrædelse af reglerne i anordningen.

Back to top