9.5.2. Færøerne | Lovkvalitet

Kongelige anordninger om ikraftsættelse af love for Færøerne og bekendtgørelser, der skal gælde for Færøerne, skal kundgøres i Lovtidende. Der henvises om kundgørelse i Lovtidende til pkt. 8.1.

I modsætning til Grønland skal forskrifterne herudover kundgøres i landsstyrets kundgørelsestidende for Færøerne, Kunngerðablaðið, for, at forskrifterne får retsvirkning for Færøerne, jf. § 1, stk. 1, i lovbekendtgørelse nr. 1097 af 10. august 2016 om kundgørelse af love, anordninger og bekendtgørelser på Færøerne (kundgørelsesloven). Kundgørelse i Lovtidende suppleres derfor med kundgørelse på Færøerne i Kunngerðablaðið.

Retsforskrifter skal kundgøres med deres fulde ordlyd i Kunngerðablaðið. Den tidligere gældende adgang for vedkommende minister til alene at lade en retsforskrifts titel og underskriftsdato kundgøre i Kunngerðablaðið blev afskaffet ved en ændring af kundgørelsesloven i 2013.

Når en retsforskrift, der skal gælde for Færøerne, er optaget i Lovtidende, skal fagministeriet sende den udgave, der er optaget i Lovtidende, til Rigsombudsmanden på Færøerne med henblik på kundgørelse. Retsforskriften skal sendes elektronisk til Rigsombudsmanden på Færøerne i form af en særlig fil, som er forberedt til elektronisk kundgørelse i Kunngerðablaðið. Filen bestilles hos Retsinformation samtidig med anmodningen om optagelse i Lovtidende.

Kunngerðablaðið udgives kun på fredage. Ønskes retsforskriften kundgjort en bestemt fredag, skal forskriften sendes til Rigsombudsmanden, således at Rigsombudsmanden senest onsdag kl. 12.00 (dansk tid) kan videresende retsforskriften til kundgørelse.

I hastende tilfælde kan der efter konkret aftale med Rigsombudsmanden ske kundgørelse på andre dage. Der skal rettes telefonisk kontakt til Rigsombudsmanden herom.

Ved fastsættelsen af ikrafttrædelsestidspunktet for anordninger og bekendtgørelser, der skal gælde for Færøerne, bør der tages hensyn til den særlige ikrafttrædelsesprocedure for Færøerne, så kundgørelse på Færøerne kan ske inden det fastsatte ikrafttrædelsestidspunkt. Af samme grund bør sådanne forskrifter ikke anvende formuleringerne »træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende« eller »træder i kraft ved bekendtgørelsen i Lovtidende«.

Retsforskrifter, der ikke indeholder bestemmelser om ikrafttræden, træder i kraft for Færøerne ved begyndelsen af det døgn, der følger efter det døgn, hvori den pågældende retsforskrift er indført i Kunngerðablaðið, jf. kundgørelseslovens § 2.

I tilfælde af, at en bekendtgørelse skal gælde for Færøerne med samme indhold som i Danmark, skal den kundgøres i Kunngerðablaðið i den form, hvori den er kundgjort i Lovtidende. Det bør tilstræbes, at processen tilrettelægges på en sådan måde, at der er tid til kundgørelse i Kunngerðablaðið, inden forskriften træder i kraft, så forskriften kan håndhæves i hele riget samtidig.

Det er ifølge forarbejderne til kundgørelsesloven et krav, at der også sker kundgørelse af bl.a. lovens underskriftsdato (datoen for stadfæstelsen af det lovforslag, som Folketinget har vedtaget) og den bestemmelse, hvorefter loven ved kongelig anordning kan sættes i kraft for Færøerne (anordningshjemlen), jf. Folketingstidende 1989-90, tillæg A, spalte 821 og 822. Anordningen skal derfor i indledningen henvise til lovens nummer i Lovtidende og til lovens underskriftsdato, ligesom anordningen skal gengive ordlyden af anordningshjemlen. Det sidste bør i almindelighed ske i form af en (slut)note til anordningen. Der kan som eksempel henvises til anordning nr. 1130 af 16. oktober 2017 om ikrafttræden for Færøerne af forskellige love om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v.

Administrative forskrifter, herunder kongelige anordninger og bekendtgørelser, for Færøerne (eller Grønland), som alene vedrører Færøerne (eller Grønland), indlægges ikke i Retsinformation. Der henvises om Retsinformation i øvrigt til pkt. 8.1.

Færøsk lovgivning og dansk lovgivning for Færøerne kan findes på hjemmesiden www.logir.fo. I Lovregister for Færøerne, som udgives af Rigsombudsmanden på Færøerne, findes en fortegnelse over lovgivning gældende for Færøerne. Seneste udgave af lovregisteret kan findes på Rigsombudsmanden på Færøernes hjemmeside, www.rigsombudsmanden.fo, under »Publikation«/»Lovregister« eller på:

https://www.rigsombudsmanden.fo/publikationer/lovregister/.

Back to top