8.2. Kundgørelse | Lovkvalitet

Når lovforslaget er stadfæstet, skal loven kundgøres i Lovtidende. Kundgørelsen sker gennem Civilstyrelsen, jf. vejledning om afleveringsfrister af 27. april 2011 (Lovtidende i elektronisk form). Vejledningen kan findes på Retsinformation.

Fagministerierne bør være opmærksomme på, at kundgørelsen af loven i Lovtidende ofte ikke fuldt ud vil tilgodese behovet for information om loven til offentligheden. Det gælder navnlig i forhold til de borgere og virksomheder, som umiddelbart berøres af den pågældende lovregulering. Det enkelte fagministerium bør derfor i fornødent omfang sikre en systematiseret og målrettet opfølgning på loven i form af relevant information til offentligheden mv. om loven og dens nærmere indhold.

Kundgørelse på lovtidende.dk kan bestilles hos Civilstyrelsen på alle hverdage til det følgende døgn. Ved love samt kongelige anordninger og bekendtgørelser, der sætter love helt eller delvis i kraft, skal anmodning om optagelse ske inden kl. 14 på hverdage for kundgørelse det følgende døgn.

Ved alle øvrige forskrifter skal anmodning om optagelse ske inden kl. 12 på hverdage for kundgørelse det følgende døgn. Det bør tilstræbes, at forskriftens ikrafttrædelsestidspunkt tidligst er dagen efter kundgørelsen i Lovtidende, så ikrafttræden og kundgørelse ikke er sammenfaldende.

Før anmodning om optagelse i Lovtidende skal det relevante fagministerium sikre, at forskriften er fejlfri. I tilfælde af, at fagministeriet eller Civilstyrelsen efter udløbet af optagelsesfristen konstaterer fejl i forskriften, vil denne ikke blive optaget i Lovtidende til kundgørelse det følgende døgn. Den rettede forskrift kan anmodes optaget på ny i overensstemmelse med ovennævnte frister. Fagministeriet skal forinden anmodningen om optagelse sikre, at forskriften i Lex Dania klient er påført korrekte redaktionelle oplysninger. Det bemærkes i den forbindelse, at ansvaret for indholdet af kundgjorte forskrifter samt de påførte redaktionelle oplysninger påhviler det pågældende fagministerium.

Et fagministerium, som mener at have fundet fejl i et vedtaget (og eventuelt stadfæstet) lovforslag, men inden loven er kundgjort, bør rette henvendelse til Folketingets Lovsekretariat med henblik på, at der kan tages stilling til, om og i givet fald hvordan en eventuel fejl skal rettes.

Af hensyn til planlægning af arbejdet i Civilstyrelsen anmodes det relevante fagministerium om at gøre Civilstyrelsen opmærksom på datoen for stadfæstelsen af love så tidligt som muligt, f.eks. når lovforslaget er vedtaget ved 3. behandlingen. Dette bør ske ved mail til retsinfo@retsinfo.dk og ved brug af »Advisér Civilstyrelsen«-funktionen i Lex Dania klient. Det er særligt vigtigt at orientere Civilstyrelsen i god tid om love, der ikke skal afvente 3 dages fristen i forbindelse med stadfæstelse. Der skal anmodes om optagelse af love og kongelige anordninger samme dag, som de er stadfæstet/underskrevet af regenten, og ansvaret for optagelsesanmodningen påhviler det enkelte fagministerium.

For en uddybning af ovenstående om kundgørelse i Lovtidende henvises til Civilstyrelsens vejledning af 27. april 2011 om afleveringsfrister (Lovtidende i elektronisk form). Vejledningen kan findes på Retsinformation.

Der henvises desuden til pkt. 8.2.1. nedenfor.

Back to top