7.5. Betænkning | Lovkvalitet

Når udvalget er færdigt med at behandle et lovforslag, afgiver det en betænkning.

Udvalgenes betænkninger følger en skabelon og er derfor meget standardiserede. Det er udvalgssekretæreren, som er ansvarlig for, at formalia i betænkningerne er i orden. Betænkningsskabelonen er bygget op på den måde, at nogle af elementerne er obligatoriske, mens andre elementer er frivillige. Under afsnit 5.13 i Håndbog i folketingsarbejdet findes en detaljeret oversigt over, hvad der skal med, og hvad der kan komme med i udvalgsbetænkningerne.

Overordnet er betænkningerne opdelt i fire hoveddele:

  • En beskrivelse af udvalgets arbejde med forslaget.
  • Folketingsgruppernes indstillinger (dvs. hvad de vil stemme) og politiske bemærkninger (dvs. udtalelser fra folketingsgrupperne, der forklarer, hvad de mener om forslaget og eventuelle ændringsforslag).
  • Eventuelle ændringsforslag til lovforslaget, stillet af udvalgsmedlemmer eller af ministeren.
  • Bilag og bilagsoversigt.

Udvalgene afgiver betænkning på et udvalgsmøde, og det er som udgangspunkt en forudsætning for betænkningsafgivelsen, at der foreligger et omdelt betænkningsudkast, og at alle ændringsforslag, der ønskes stillet, er indarbejdet i betænkningsudkastet. Der henvises i øvrigt til afsnit 5.11-5.13 i Håndbog i folketingsarbejdet, der kan findes her.

Back to top