7.3. Udvalgsbehandling mellem 1. og 2. behandling | Lovkvalitet

Efter § 9 i Folketingets forretningsorden kan en sag på ethvert trin af dens behandling henvises til et udvalg. Efter 1. behandlingen henvises lovforslaget normalt til et af de stående udvalg. En oversigt over de stående udvalg findes i forretningsordenens § 7, og de enkelte udvalgs sagsområder fremgår af et bilag til forretningsordenen, der findes på Folketingets hjemmeside.

Det påhviler formanden for udvalget at søge udvalgsarbejdet fremmet mest muligt. De fleste udvalg fastlægger i praksis en tidsplan for udvalgsbehandlingen på det første møde efter et forslags 1. behandling. Om det nærmere indhold af tidsplanen henvises til afsnit 5.8 i Håndbog i folketingsarbejdet.

I forbindelse med gennemgangen af lovforslaget stiller medlemmerne typisk en række skriftlige spørgsmål vedrørende lovforslaget til ministeren. Der kan ligeledes ofte komme henvendelser om lovforslag fra borgere, organisationer mv., som udvalget beder ministeren kommentere. Udvalget kan endvidere beslutte at modtage deputationer fra organisationer mv., ligesom udvalget kan vælge at arrangere en teknisk gennemgang af forslaget eller afholde en høring eller et ekspertmøde om forslaget.

Når udvalget er færdig med at behandle et lovforslag, afgiver det en betænkning over forslaget, der indeholder en beskrivelse af udvalgets arbejde med forslaget, partiernes indstilling til forslaget og eventuelle ændringsforslag. Der henvises i øvrigt til kapitel 5 i Håndbog i folketingsarbejdet, der kan findes her.

Back to top