7.1. Folketingets Lovsekretariat | Lovkvalitet

Folketingets Lovsekretariat har bl.a. ansvar for at udarbejde lovforslaget som vedtaget af Folketinget og i den forbindelse indarbejde de ændringsforslag, der er vedtaget ved henholdsvis 2. og 3. behandlingen.

Blandt andet af den årsag foretager Lovsekretariatet en gennemgang af lovforslaget, umiddelbart efter det er blevet fremsat. Denne gennemgang, der ikke omfatter bemærkningerne, tager navnlig sigte på følgende, jf. afsnit 6.1 i Håndbog i folketingsarbejde:

  • Rettelse af stave- og trykfejl.
  • Rettelse af staveformer, hvor der efter dansk retskrivning er valgfrihed, men hvor den valgte staveform ikke er i overensstemmelse med det valg, der er truffet af Folketinget.
  • Rettelse af forkert tegnsætning eller tegnsætning, der afviger fra valg, der er truffet af Folketinget. Folketingets valg fremgår af Retskrivningsvejledning for Folketingstidende, der findes på til Folketingets hjemmeside og folketingstidende.dk.
  • Rettelse af åbenbare sproglige mangler.
  • Rettelse af formelle fejl i henseende til opstilling mv.
  • Formel gennemgang med henblik på senere at kunne indarbejde eventuelle ændringsforslag i et lovforslag. Under denne gennemgang lægges navnlig vægt på henvisninger til andre bestemmelser, der er omtalt i det fremsatte forslag.
  • En overordnet indholdsmæssig gennemgang af forslag til ændringslove med henblik på at finde sproglige uklarheder mv. og fejl, der har konsekvenser for andre bestemmelser end de umiddelbart omfattede i den eller de love, som lovforslaget har til hensigt at ændre (og i ganske enkelte tilfælde for bestemmelser i anden lovgivning).

I afsnit 6.2 i Håndbog i folketingsarbejdet er beskrevet en række fejl, der ofte bliver konstateret. Det drejer sig bl.a. om fejl i relation til lovforslagets titel, indledninger til ændringslovforslag og manglende konsekvensændringer i hovedloven. Håndbog i folketingsarbejdet kan findes her.

Resultaterne af den lovtekniske gennemgang i Folketinget videregives almindeligvis gennem den pågældende udvalgssekretær til det pågældende fagministerium med henblik på, at der kan stilles ændringsforslag.

Back to top