2.8.8. Miljømæssige konsekvenser | Lovkvalitet

Lovforslagets bemærkninger bør indeholde en miljømæssig konsekvensvurdering, hvis fagministeriet skønner, at lovforslaget vil have væsentlige miljømæssige konsekvenser.

Hvis lovforslaget ikke skønnes at have sådanne konsekvenser, bør det oplyses i bemærkningerne.

Den miljømæssige konsekvensvurdering vedrører såvel lovforslag, hvis primære formål er at påvirke miljøet, som forslag, der har andre formål, men som ikke desto mindre kan have miljøkonsekvenser.

Den miljømæssige konsekvensvurdering bør belyse lovforslagets mulige virkninger bredt, bl.a. på sundhed og sikkerhed, flora, fauna, jordbund, vand, luft, klima, landskab, ressourcer, affald, bygninger og kulturarv. Forslagets konsekvenser for målsætningen om en bæredygtig udvikling kan endvidere beskrives.

Den miljømæssige konsekvensvurdering bør foretages i den udstrækning, administrative og datamæssige hensyn giver mulighed herfor, og tilrettelægges på en sådan måde, at hensynet til en smidig lovgivningsproces fortsat varetages, og sådan, at der ikke som følge heraf opbygges nye administrative enheder.

Miljøvurderingsdirektivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/42/EF af 21. juni 2001 om vurdering af bestemte planers og programmers indvirkning på miljøet) og VVM-direktivet Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/92/EU af 13. december 2011 om vurdering af visse offentlige og private projekters indvirkning på miljøet (kodifikation)) indeholder særlige miljøvurderingsregler, som bl.a. skal iagttages, når planer og programmer og konkrete projekter gennemføres i lovsform f.eks. i form af en anlægslov. Direktiverne er generelt gennemført i dansk ret ved lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), jf. lovbekendtgørelse nr. 448 af 10. maj 2017. Processen for miljøvurderingen er beskrevet i miljøvurderingsloven og vejledningen til loven, jf. Miljøstyrelsens vejledning om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter. En miljøvurdering efter disse regler kan ikke erstattes af en beskrivelse under de miljømæssige konsekvenser.

Er der udarbejdet et implementeringsskema til brug for EU-Implementeringsudvalgets arbejde, skal relevante oplysninger fra skemaet gengives i det omfang, de vedrører lovforslagets miljømæssige konsekvenser. Dette gælder dog ikke regeringsinterne overvejelser. Oplysningerne skal gengives, uanset at det ikke måtte være skønnet nødvendigt at forelægge det konkrete udkast til lovforslag for EU-Implementeringsudvalget.

Der henvises i øvrigt til Vejledning om konsekvensanalyser.

Back to top