2.8.3.3. Fagministeriets overvejelser | Lovkvalitet

Under fagministeriets overvejelser bør der redegøres for de overvejelser, som ligger til grund for lovforslaget. Der bør redegøres nærmere for behovet for reguleringen, herunder for de overvejelser som gældende ret, ny domstolspraksis mv. har givet fagministeriet anledning til. I det omfang lovforslaget bygger på en udvalgs- eller kommissionsbetænkning, bør fagministeriet under ministeriets overvejelser forholde sig til det lovforslag, der følger af betænkningen. Se f.eks. gennemgangen under punkt 4 i forslag nr. L 90 til lov om offentlighed i forvaltningen fra folketingsåret 2010-11, 1. samling.

Fagministeriet bør tage udgangspunkt i tilskyndelsen til lovændringen/hovedloven.

Som eksempler på fagministeriets overvejelser i lovforslag, der ikke bygger på en udvalgs- eller kommissionsbetænkning, kan henvises til lovforslag nr. L 99 om ændring af lov om pas til danske statsborgere m.v., udlændingeloven og retsplejeloven (Styrket indsats mod rekruttering til væbnede konflikter i udlandet m.v.) fra folketingsåret 2014-15, 1. samling, og forslag nr. L 135 til lov om fremtidsfuldmagter fra folketingsåret 2015-16.

Back to top