2.8.3.1. Gældende ret | Lovkvalitet

Redegørelsen for gældende ret bør indeholde en omtale af gældende ret på det pågældende område (både for så vidt angår lovgivning og uskreven ret, herunder praksis, almindelige retsgrundsætninger mv.).

Redegørelsen for gældende ret er helt central for forståelsen af den baggrund, som lovforslaget skal bedømmes på, og dermed for vurderingen af den foreslåede ordnings hensigtsmæssighed mv. Omtalen kan være relativt kortfattet, men bør omfatte alle spørgsmål af betydning for forståelsen og vurderingen af lovforslaget. Der bør ved omtalen af gældende ret anvendes nutidsform, f.eks.:

  • »Den gældende bestemmelse i § … i lov om … medfører, at …«

Ved nyregulering af et område bør der i relevant omfang redegøres for de generelle regler mv., der hidtil har reguleret området. Se f.eks. forslag nr. L 135 til lov om fremtidsfuldmagter fra folketingsåret 2015-16, hvor der under punkterne om gældende ret bl.a. er redegjort for de generelle aftaleretlige regler om fuldmagter.

Back to top