2.8.12. Øvrige konsekvenser af lovforslag | Lovkvalitet

Der kan efter omstændighederne være grund til at redegøre for andre konsekvenser af lovforslaget end dem, der er obligatoriske. Det kan f.eks. dreje sig om forslagets ligestillingsmæssige konsekvenser, regionale konsekvenser, herunder for landdistrikter, konsekvenser for det nordiske samarbejde eller konsekvenser for Færøerne og Grønland. Der kan også være særlige konsekvenser for f.eks. handicappede eller det frivillige foreningsliv, som bør beskrives.

Beskrivelsen af sådanne konsekvenser bør placeres i et særskilt punkt i de almindelige bemærkninger umiddelbart inden de obligatoriske konsekvensvurderinger.  

Har lovforslaget ikke konsekvenser af den nævnte karakter, bør dette alene fremgå af lovforslagets bemærkninger, hvis der på baggrund af lovforslagets indhold er foretaget en større konsekvensvurdering.

Det bemærkes, at sådanne øvrige konsekvenser ikke skal indgå i det sammenfattende skema.

Er der foretaget undersøgelser, herunder af administrativ praksis, statistiske bearbejdelser mv., som er af betydning for vurderingen af lovforslagets begrundelse eller virkninger, bør der redegøres herfor i bemærkningerne eller i et bilag til forslaget.

Efter omstændighederne kan der ligeledes være grund til at omtale andre spørgsmål i de almindelige bemærkninger end dem, der er omtalt under de øvrige punkter. Det er ikke muligt at give en udtømmende beskrivelse af, i hvilke tilfælde der kan være anledning hertil. Dog kan følgende fremhæves:

  • Hvis et lovforslag har givet anledning til omfattende overvejelser i forhold til grundloven, Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, databeskyttelseslovgivningen eller almindelige retsprincipper, bør der redegøres for disse overvejelser.
  • Hvis Folketingets vedtagelse af et lovforslag samtidig indebærer, at der gives samtykke til ratifikation af en traktat mv., bør det udtrykkeligt fremgå af lovforslagets bemærkninger.
  • Hvis et lovforslag retter sig til virksomheder, bør det som udgangspunkt beskrives, hvordan den vedtagne lov vil blive kommunikeret til de berørte virksomheder.

Der henvises i øvrigt til Vejledning om konsekvensanalyser.

Der henvises desuden til pkt. 2.8.12.1. – 2.8.12.4. nedenfor.

Back to top