2.8.10. Hørte myndigheder og organisationer mv. | Lovkvalitet

I de almindelige bemærkninger bør angives de myndigheder og organisationer mv., der er hørt i forbindelse med lovforberedelsen.

Da lovforslag fremlægges for Folketinget af regeringen, skal det således ikke fremgå af oversigten over hørte parter, hvis øvrige fagministerier undervejs i lovforberedelsen har haft bemærkninger til lovudkastet, eller at lovforslaget har været sendt i høring hos øvrige fagministerier.

Hvis høringen har været særligt omfattende, kan en fortegnelse over hørte myndigheder, organisationer mv. eventuelt optages som bilag til lovforslaget. Bemærkningerne bør i så fald henvise til bilaget.

Det bør endvidere medtages oplysninger om, hvornår et udkast til lovforslag er sendt i høring og med hvilken frist.

Der gælder ikke noget almindeligt krav om, at der – hvor en forudgående høring har været gennemført – i selve lovforslaget redegøres for indholdet af de indkomne høringssvar og for de overvejelser og eventuelle ændringer, som svarene har givet anledning til. Der er imidlertid selvsagt ikke noget til hinder for, at lovforslagets bemærkninger kan indeholde en nærmere omtale heraf. Høringssvar og det høringsnotat, der udarbejdes af fagministeriet, bør ikke indarbejdes i bemærkningerne til lovforslaget, men bør sendes særskilt til Folketinget.

Det faste punkt om hørte myndigheder og organisationer mv. bør indledes på følgende vis:

  • »Et udkast til lovforslag har i perioden fra den … til den … været sendt i høring hos følgende myndigheder og organisationer mv.:
  • […]«.

Desuden bør der i tilfælde, hvor et lovforslag ikke forinden fremsættelsen har været sendt i almindelig høring, medtages en begrundelse herfor, svarende til hvad der allerede gælder for fremsættelsestalen ved forelæggelsen af forslaget i Folketinget.

I forlængelse heraf bemærkes det, at et forslag til lov først foreligger på tidspunktet for fremsættelsen af lovforslaget for Folketinget. Det indebærer, at forslag, der sendes i høring inden fremsættelsen, på dette tidspunkt alene foreligger som udkast. Dette bør afspejles i punktet om høring som angivet i eksemplet ovenfor.

I de særlige tilfælde, hvor lovforslaget først sendes i høring samtidig med fremsættelsen for Folketinget, bør det angives, hvem der høres over lovforslaget samt begrundes, hvorfor lovforslaget ikke har været sendt i høring inden fremsættelsen. I disse tilfælde bør det faste punkt om høring indledes således:

  • »Et udkast til lovforslag er ikke forinden fremsættelsen sendt i høring, da … [begrundelse].
  • Lovforslaget er samtidig med fremsættelsen sendt i høring med frist den … hos følgende myndigheder og organisationer mv.:
  • […]«.
Back to top