2.7.8. Revisionsbestemmelse | Lovkvalitet

Det kan efter omstændighederne være hensigtsmæssigt at indsætte en bestemmelse, hvorefter der i et nærmere angivet folketingsår skal fremsættes forslag om revision af loven.

En revisionsbestemmelse kan anvendes, hvor det må forventes, at der efter nogen tid kan være behov for at overveje, om der i lyset af indhentede erfaringer mv. vil være anledning til at ændre eller justere lovens bestemmelser.

Der kan f.eks. være tale om, at den pågældende lov efter sit indhold har karakter af en forsøgsordning, som efter et vist tidsrum bør tages op til fornyet overvejelse. I praksis kan også hensyn af bl.a. politisk karakter i visse tilfælde føre til, at der indsættes en revisionsbestemmelse.

En revisionsbestemmelse bør formuleres efter følgende model:

  • »X-ministeren fremsætter i folketingsåret … forslag om revision af … .«

De specielle bemærkninger kan eksempelvis formuleres efter følgende model:

  • »Ordningen med … er en [nyskabelse] i forhold til den gældende retstilstand. Forslaget om, at den nærmere [tekniske udmøntning skal ske administrativt], giver i vid udstrækning mulighed for løbende at tage højde for … og [den tekniske udvikling på området].
  • X-ministeriet finder det på denne baggrund hensigtsmæssigt, at ordningen evalueres … efter dens iværksættelse. Bestemmelsen i § [x] indebærer, at ordningen i folketingsåret … skal tages op til fornyet overvejelse.«
Back to top