2.6.4. EU-retsakter | Lovkvalitet

Færøerne og Grønland er ikke medlem af EU, og EU-retsakter gælder derfor ikke for Færøerne og Grønland. Skal indholdet af et direktiv have virkning for Færøerne og/eller Grønland, kan dette ske ved, at den danske lovgivning, som inkorporerer direktivet i dansk ret, gøres gældende for Færøerne og/eller Grønland, f.eks. ved kongelig anordning.

Lovforslag, der indeholder en anordningshjemmel, skal sendes til Færøernes landsstyre/Grønlands Selvstyre med henblik på høring, inden lovforslaget fremsættes. Fremsættelse og vedtagelse af lovforslaget behøver dog ikke afvente henholdsvis landsstyrets og selvstyrets eventuelle svar. Såfremt der modtages høringssvar fra Færøerne og/eller Grønland efter fremsættelsen, bør Folketinget orienteres herom evt. i form af et supplerende høringssvar.

Skal indholdet af en forordning have virkning for Færøerne og/eller Grønland, bør dette som udgangspunkt ske ved, at der gennemføres en særlig lov for henholdsvis Færøerne og Grønland med samme indhold som forordningen.

Det bemærkes, at bestemmelser i EU-retsakter, der indeholder bestemmelser om gensidig anerkendelse eller andre gensidige forpligtelser, ikke vil kunne gøres gældende for Færøerne og/eller Grønland.

Der henvises i øvrigt til Statsministeriets vejledninger om ministeriers behandling af sager vedrørende henholdsvis Færøerne og Grønland:

Grønland

Færøerne

Back to top