2.6.2.2. Hovedloven gælder direkte for Færøerne og/eller Grønland | Lovkvalitet

Gælder hovedloven direkte for Færøerne og/eller Grønland, vil en ændringslov uden en territorialbestemmelse følge hovedlovens gyldighedsområde og være direkte gældende for Færøerne og/eller Grønland. Det bør fremgå af lovforslagets bemærkninger til ikrafttrædelsesbestemmelsen, at loven gælder direkte for Færøerne og/eller Grønland.

Fagministeriet bør i den forbindelse være særlig opmærksom på, at hvis en lov skal gælde direkte både for Danmark samt for Færøerne og/eller Grønland, vil lovforslaget skulle behandles i Lagtinget (Færøerne)/Landstinget (Grønland) før fremsættelsen for Folketinget, hvilket kan få væsentlig betydning for den tid, der må påregnes til at gennemføre loven. Det kan derfor i mange tilfælde være hensigtsmæssigt at indsætte en territorialbestemmelse med en anordningshjemmel i loven, således at loven ikke gælder direkte for Færøerne og/eller Grønland, men vil kunne sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland på et senere tidspunkt end ikrafttrædelsen i Danmark. Se afsnit 2.6.2.3. i forhold til formulering af en territorialbestemmelse med en anordningshjemmel. 

Der er dog praksis for, at lovforslag i særligt hastende tilfælde og efter nærmere aftale med Færøernes landsstyre og/eller Grønlands Selvstyre kan behandles parallelt i Lagtinget (Færøerne)/Landstinget (Grønland) og i Folketinget. Fagministeriet bør dog i disse tilfælde søge behandlingen tilrettelagt således, at de færøske og/eller grønlandske myndigheders endelige udtalelse foreligger, inden de relevante udvalg i Folketinget afgiver betænkningforud for 2. behandlingenaf lovforslaget.

Skal ændringsloven ikke gælde for Færøerne og/eller Grønland, skal det således udtrykkeligt anføres i ændringsloven, at den ikke gælder for Færøerne og/eller Grønland. Territorialbestemmelsen bør i givet fald formuleres således:

  • »Loven gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland].«

Er sagsområdet efter hovedlovens ikrafttræden overtaget af de færøske og/eller grønlandske myndigheder, er en territorialbestemmelse som udgangspunkt overflødig. Det bør imidlertid alligevel udtrykkeligt anføres i en territorialbestemmelse, at loven ikke gælder for Færøerne og/eller Grønland, så der ikke opstår tvivl om lovens gyldighedsområde. Det bør oplyses i bemærkningerne til lovforslagets territorialbestemmelse, at loven ikke gælder, fordi sagsområdet er overtaget.

Kan spørgsmålet om ændringslovens territoriale gyldighed i øvrigt give anledning til tvivl, bør der indsættes en territorialbestemmelse i ændringsloven.

Skal ændringsloven kunne gennemføres for Færøerne og/eller Grønland med ændringer eller kunne sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland på et senere tidspunkt, skal ændringsloven indeholde en territorialbestemmelse med en anordningshjemmel.

Lovforslag, der indeholder en anordningshjemmel, skal sendes til Færøernes landsstyre/Grønlands Selvstyre med henblik på høring, inden lovforslaget fremsættes. Fremsættelse og vedtagelse af lovforslaget behøver dog ikke afvente henholdsvis landsstyrets og/eller selvstyrets eventuelle svar. Såfremt der modtages høringssvar fra Færøerne og/eller Grønland efter fremsættelsen, bør Folketinget orienteres herom evt. i form af et supplerende høringssvar.

Back to top