2.6.1.4. Særlig ordning for Færøerne og/eller Grønland | Lovkvalitet

Er der behov for at gennemføre en særlig ordning for Færøerne og/eller Grønland, og skal ordningen fravige en tilsvarende ordning i Danmark i et sådant omfang, at ordningen ikke kan etableres inden for rammerne af en anordningshjemmel, jf. ovenfor, bør der udarbejdes en særlig lov for Færøerne og/eller Grønland. Lagtinget (Færøerne)/Landstinget (Grønland) skal afgive en udtalelse om en lov, der vil gælde direkte for Færøerne og/eller Grønland, før lovforslaget fremsættes for Folketinget. Loven skal ikke indeholde en territorialbestemmelse, men det skal fremgå af lovens titel, at loven gælder for henholdsvis Færøerne og/eller Grønland, f.eks. lov for Færøerne om rettens pleje.

Der er dog praksis for, at lovforslag i ekstraordinære situationer, f.eks. særligt hastende tilfælde, og efter nærmere aftale med Færøernes landsstyre og/eller Grønlands Selvstyre kan behandles parallelt i Lagtinget (Færøerne)/Landstinget (Grønland) og i Folketinget. Fagministeriet bør dog i disse tilfælde søge behandlingen tilrettelagt således, at de færøske og/eller grønlandske myndigheders endelige udtalelse foreligger, inden de relevante udvalg i Folketinget afgiver betænkningforud for 2. behandlingenaf lovforslaget.

Der henvises i øvrigt til Statsministeriets vejledninger om ministeriers behandling af sager vedrørende henholdsvis Færøerne og Grønland:

Grønland

Færøerne

Back to top