2.6.1.3. Loven skal kunne gennemføres med ændringer eller skal kunne sættes i kraft senere | Lovkvalitet

Skal hovedloven kunne gennemføres for Færøerne og/eller Grønland med ændringer i forhold til den danske ordning – eller skal loven kunne sættes i kraft for Færøerne og/eller Grønland på et senere tidspunkt – skal loven indeholde en territorialbestemmelse med en anordningshjemmel. En territorialbestemmelse med en anordningshjemmel bør formuleres således:

  • »Loven gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland], men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland] med de ændringer, som de [færøske]/[grønlandske]/[henholdsvis færøske og grønlandske] forhold tilsiger.«

De ændringer, der kan foretages inden for rammerne af anordningshjemlen, skal være begrundet i forhold på Færøerne og/eller Grønland, som adskiller sig fra forholdene i Danmark. Rækkevidden af bemyndigelsen må i øvrigt fastlægges ved fortolkning i det enkelte tilfælde.

En anordningshjemmel, som formuleret ovenfor, kan som udgangspunkt kun benyttes én gang for henholdsvis Færøerne og/eller Grønland. Det er således ikke muligt at sætte dele af loven i kraft for Færøerne og/eller Grønland ad flere omgange.

Rækkevidden af anordningshjemlen må dog fastlægges ved fortolkning i det enkelte tilfælde. Hvis der er bemyndigelse til at sætte loven etapevist i kraft, vil der som udgangspunkt også være mulighed for at sætte loven etapevist i kraft for Færøerne og/eller Grønland.

Det bemærkes også, at hvis der er tale om en samlelov, vil anordningshjemlen som udgangspunkt kunne anvendes én gang for hver lov, der vedtages eller foretages ændringer i. Dette gælder således f.eks. i de tilfælde, hvor der vedtages en ny hovedlov, og hvor der ved samme lov vedtages ændringer i andre love.

Hvis der derudover er behov for at kunne sætte loven i kraft for Færøerne og/eller Grønland etapevist, bør der tages højde herfor ved formuleringen af anordningshjemlen. En anordningshjemmel, der skal give mulighed for etapevis ikrafttræden, bør formuleres således:

  •  »Loven gælder ikke for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland], men kan ved kongelig anordning helt eller delvis sættes i kraft for [Færøerne]/[Grønland]/[Færøerne og Grønland] med de ændringer, som de [færøske]/[grønlandske]/[henholdsvis færøske og grønlandske] forhold tilsiger. Loven kan endvidere sættes i kraft på forskellige tidspunkter.«

Lovforslag, der indeholder en anordningshjemmel, skal sendes til Færøernes landsstyre/Grønlands Selvstyre med henblik på høring, inden lovforslaget fremsættes. Fremsættelse og vedtagelse af lovforslaget behøver dog ikke afvente henholdsvis landsstyrets og/eller selvstyrets eventuelle svar.  Såfremt der modtages høringssvar fra Færøerne og/eller Grønland efter fremsættelsen, bør Folketinget orienteres herom evt. i form af et supplerende høringssvar.

Back to top