2.6. Territorialbestemmelser | Lovkvalitet

Ved udarbejdelsen af lovforslag skal fagministeriet være opmærksom på den pågældende lovs eller ændringslovs territoriale gyldighedsområde. I forhold til ændringslove gælder, at den territoriale gyldighed som udgangspunkt afhænger af hovedlovens territoriale gyldighedsområde.

Nedenfor følger en skematisk oversigt over, hvornår der bør indsættes territorialbestemmelser i hovedlove og i ændringslove. Det bemærkes, at skemaet alene er af summarisk karakter, og at svarene derfor skal suppleres med de bemærkninger, som fremgår af de følgende afsnit.

Klik her for at kopiere oversigten med den korrekte formatering.

Hovedlove:

Loven skal ikke gælde for Færø-erne/GrønlandLoven skal gælde di-rekte for Færø-erne/GrønlandLoven skal kunne gennemføres for Fæ-røerne/Grønland med ændringerLoven skal kunne sættes i kraft for Færø-erne/Grønland på et se-nere tidspunkt
Territorialbe-stemmelse?Ja (afsnit 2.6.1.1.)Nej (afsnit 2.6.1.2.)Ja, med anordnings-hjemmel (afsnit 2.6.1.3.)Ja, med anordningshjem-mel (afsnit 2.6.1.3.)

Ændringslove:

Territorialbe-stemmelse?Hovedloven gælder ikke for Færøer-ne/Grønland og in-deholder ikke an-ordningshjemmelHovedloven gælder direkte for Færø-erne/GrønlandHovedloven er sat i kraft for Færø-erne/Grønland ved kongelig anordningHovedloven er sat i kraft for Færø-erne/Grønland ved kongelig anordning
Ændringslo-ven skal ikke gælde for Fæ-røerne/Grøn-landNej, da ændringslo-ven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)Ja (afsnit 2.6.2.2.)Ja (afsnit 2.6.2.3.)Ja (afsnit 2.6.2.4.)
Ændringslo-ven skal gælde direkte for Færø-erne/Grøn-landNej, da ændringslo-ven ikke kan gælde, når hovedloven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)Nej, men loven skal behandles i Lagtin-get(Færøerne)/
Landstinget (Grøn-land) (afsnit 2.6.2.2.)
Nej, men loven skal be-handles i Lagtin-get(Færøerne)/
Landstinget (Grønland) (afsnit 2.6.2.3.)
Nej, da anordningshjemlen i hovedloven vil omfatte loven i dens ændrede skik-kelse (afsnit 2.6.2.4.)
Ændringslo-ven skal kunne gen-nemføres for Færøer-ne/Grønland med ændrin-gerNej, da ændringslo-ven ikke kan gen-nemføres, når hoved-loven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)Ja, med anordnings-hjemmel (afsnit 2.6.2.2.)Ja, med anordnings-hjemmel (afsnit 2.6.2.3.)Nej, da anordningshjemlen i hovedloven vil omfatte loven i dens ændrede skik-kelse (afsnit 2.6.2.4.)
Ændringslo-ven skal kunne sættes i kraft for Færøer-ne/Grønland på et senere tidspunkt end hovedlovenNej, da ændringslo-ven ikke kan gen-nemføres, når hoved-loven ikke gælder (afsnit 2.6.2.1.)Ja, med anordnings-hjemmel (afsnit 2.6.2.2.)Ja, med anordnings-hjemmel (afsnit 2.6.2.3.)Ja, med anordningshjem-mel (afsnit 2.6.2.4.)

Der henvises desuden til pkt. 2.6.1. – 2.6.4. nedenfor.

Back to top