2.3.6.9. Indsættelse eller ændring af bilag | Lovkvalitet

Ved indsættelse af et bilag eller ved nyaffattelse af et eksisterende bilag til en lov indsættes bilaget som et bilag til ændringsloven (»denne lov«) i overensstemmelse med nedenstående modeller:

Eksempel 1 – nyaffattelse af et eksisterende bilag:

  • »Bilag x affattes som bilag y til denne lov.«

Eksempel 2 – indsættelse af et nyt bilag:

  • »Som bilag x indsættes bilag y til denne lov.«

Selve bilaget affattes således og optrykkes efter selve lovteksten:

Bilag y

»Bilag x

[Bilagets indhold]«

Ved ændring af et eksisterende bilag beror det på en konkret vurdering, om ændringen af bilaget bør ske ved at nyaffatte det eksisterende bilag under anvendelse af ovenstående model eller ved at ændre affattelsen af dele af bilaget som et nummer i selve ændringslovforslaget med angivelse af indholdet af den pågældende ændring.

I vurderingen heraf bør bl.a. indgå, om bilaget indeholder omfangsrige tekststykker eller illustrationer mv., som vanskeligt eller kun med ringe læsbarhed til følge lader sig opdele i flere spalter, idet man i så fald bør nyaffatte bilaget i overensstemmelse med ovenstående model. Det bør endvidere indgå, om bilagets systematik og nummerering tillader en tilstrækkelig præcis angivelse af det tekststykke, der ønskes ændret. Også omfanget af de nødvendige ændringer af bilaget bør indgå i disse overvejelser, idet mere omfattende ændringer taler for nyaffattelse af et eksisterende bilag.

Det anbefales således, at der i forbindelse med udarbejdelsen af bilag bør anvendes en detaljeret systematik og nummerering med henblik på at lette fremtidige ændringer af dele af bilag og henvisninger hertil.

Back to top