2.3.6.6. Rykning | Lovkvalitet

Ophæves en eller flere paragraffer, ændres de efterfølgende paragraffers nummerering ikke. Derimod rykker stykker, numre og litra automatisk op, hvis et eller flere stykker, numre eller litra ophæves. Tilsvarende rykker stykker, numre og litra automatisk ned, hvis et eller flere stykker, numre eller litra indsættes.

Hvis indsættelse eller ophævelse af stykker, numre eller litra medfører ændringer i nummerangivelsen for stykker, numre eller litra, bør det angives i slutningen af det pågældende ændringsnummer i ændringslovforslaget ved tilføjelse af en rykningsklausul. Følgende formulering bør anvendes:

 • »§ 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  • »…
   Stk. 2. … .«
   Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.«
 • »I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  • »Stk. 2. Ved indgåelse af nyt ægteskab … .«
   Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.«

Manglende eller mangelfuld angivelse af rykningsklausul ændrer dog ikke på, om stykker mv. rykker op eller ned.

Hvis der i samme ændringsnummer sker ændring af det eller de følgende stykker, bør rykningen dog indføjes i teksten. Følgende formulering bør da anvendes:

 • »§ 35, stk. 2, ophæves, og i stk. 3, der bliver stk. 2, udgår »eller adoptivbørn«.«

Tilsvarende bør rykningen indføjes i teksten, hvis der efterfølgende sker ændring af det eller de stykker, som er rykket:

 • »I § 35 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:
  • »Stk. 4. … .«
   Stk. 4 bliver herefter stk. 5.«

Skal der i en paragraf indsættes nye stykker, og skal de pågældende stykker indsættes forskellige steder i paragraffen, foretages ændringerne i flere på hinanden følgende ændringsnumre, og der anvendes etapevis rykning efter følgende model:

 • »1. I § 35 (der forudsættes at indeholde stk. 1-9) indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  • »Stk. 2 … .«
   Stk. 2-5 bliver herefter stk. 3-6.
 • 2. I § 35 indsættes efter stk. 5, der bliver stk. 6, som nyt stykke:
  • »Stk. 7. … .«
   Stk. 6-8 bliver herefter stk. 8-10.
 • 3. § 35, stk. 9, ophæves.«

Der tilføjes ingen rykningsklausul ved indsættelse eller ophævelse af et punktum. Foreslås der ændring af et efterfølgende punktum, bør rykningen dog nævnes i en relativ bisætning efter følgende model:

 • »1. I § 35, stk. 1, (der forudsættes at indeholde flere punktummer) indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
  • »… .««
 • »2. I § 35, stk. 1, 3. pkt., der bliver 4. pkt., ændres »…« til: »…«.«

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, om de stykker, som rykker som følge af, at forudgående stykker ophæves eller indsættes, indeholder en bemyndigelse til at udstede administrative forskrifter. Hvis det er tilfældet, bør man af ordensmæssige hensyn indsætte en bestemmelse i lovens ikrafttrædelsesbestemmelse om, at udstedte bekendtgørelser fortsat skal have gyldighed. Følgende formulering kan i den forbindelse anvendes:

 • »Stk. x. Regler fastsat i medfør af …, jf. lov nr. … af …, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af … .«

Endelig er det vigtigt at være opmærksom på, at der ved indsættelse eller ophævelse af stykker, numre og litra kan være behov for konsekvensændringer i lovens øvrige bestemmelser og i anden lovgivning.

Back to top