2.3.6.5. Indsættelse af nye bestemmelser | Lovkvalitet

Skal der indsættes nye paragraffer, stykker, punktummer, numre eller litra, bør det af teksten klart fremgå, om de nye bestemmelser erstatter eller supplerer den gældende tekst.

Indsættelse af paragraffer

Indsættes nye paragraffer i en ubrudt paragrafrække, betegnes den eller de nye paragraffer med den forudgående paragrafs nummer efterfulgt af »a«, »b« osv. Som eksempel bør følgende formulering anvendes:

 • »Efter § 7 indsættes:
  • »§ 7 a. … .««
 • (Er § 7 sidste paragraf i et kapitel, angives det, om den nye bestemmelse indsættes i dette eller det følgende kapitel: »Efter § 7 indsættes i kapitel 2:«)  

Er der allerede et hul i paragrafnummerrækken i loven på det sted, hvor den nye paragraf skal indsættes, fordi en paragraf tidligere er blevet ophævet, kan den nye paragraf få dette nummer. Er f.eks. § 7 tidligere blevet ophævet, og skal der nu indsættes en ny paragraf efter § 6, bliver den nye paragraf § 7. Denne fremgangsmåde bør dog kun anvendes, hvis det ikke kan give anledning til misforståelser, f.eks. fordi der i anden lovgivning er henvisninger til den ophævede paragraf, som ikke er blevet konsekvensændret, eller f.eks. hvis paragrafnummeret har været almindeligt kendt i fagsproget som betegnelse for en bestemt type afgørelse (f.eks. en § 7-tilladelse). Der bør således i reglen gå nogen tid, før et paragrafnummer genbruges.

Ved indsættelse af en ny paragraf i en gældende lov, som indeholder tekstoverskrifter, vil det ofte være nødvendigt at skrive, om den nye paragraf skal indsættes før eller efter en tekstoverskrift, som findes omkring det sted i loven, hvor den nye paragraf skal indsættes. Dette er f.eks. tilfældet, når der i den gældende lov er en tekstoverskrift før § 66, og man ønsker at indsætte en ny § 65 a mellem § 65 og § 66. Skal § 65 a indsættes før overskriften før § 66 bør følgende formulering anvendes:

 • »Efter § 65 indsættes før overskriften før § 66:
  • »§ 65 a. … .««

Indsættelse af stykker

Hvis der skal indsættes et nyt stk. 1, bør følgende formulering anvendes:

 • »I § 67 indsættes før stk. 1 som nyt stykke:
  • »…«
   Stk. 1 og 2 bliver herefter stk. 2 og 3.«

Da det kun er det første stykke i paragraffen, der indsættes, medtages paragrafbetegnelsen mv. ikke, da den kan give anledning til den misforståelse, at affattelsen omfatter hele paragraffen. Det samme gælder, hvis der indsættes flere stykker som det første i en paragraf.

Hvis et nyt stykke skal indsættes mellem to stykker, bør følgende formulering anvendes:

 • »I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  • »Stk. 2. … .«
   Stk. 2 og 3 bliver herefter stk. 3 og 4.«  

Det vil være tvetydigt i forbindelse med indsættelse af et nyt stykke f.eks. at skrive: »I § 35 indsættes som nyt stk. 2:«, hvis der i forvejen i den pågældende paragraf er et stk. 2, som skal opretholdes.  

Skal det nye stykke indsættes til sidst i bestemmelsen, anvendes den formulering, der er vist i følgende eksempler (hvor bestemmelserne består af henholdsvis et og tre stykker):

 • »I § 30 indsættes som stk. 2:
  • »Stk. 2. ... .««
 • »I § 31 indsættes som stk. 4:
  • »Stk. 4. ... .««

Skal der i en paragraf indsættes nye stykker, og skal de pågældende stykker indsættes forskellige steder i paragraffen, foretages ændringerne i flere på hinanden følgende numre, og der anvendes etapevis rykning efter følgende model:

 • »1. I § 35 indsættes efter stk. 1 som nyt stykke:
  • »Stk. 2. … .«
   Stk. 2 bliver herefter stk. 3.
 • 2. I § 35 indsættes efter stk. 2, der bliver stk. 3, som nyt stykke:
  • »Stk. 4. … .«
   Stk. 3 bliver herefter stk. 5.«

Indsættelse af punktummer

Som ved indsættelse af nye stykker er det tillige vigtigt, at det af teksten klart fremgår, om et nyt punktum erstatter eller supplerer den gældende tekst.

Hvis der skal indsættes et eller flere nye punktummer før 1. pkt., bør følgende formulering anvendes:

 • »I § 41, stk. 2, indsættes før 1. pkt. som nyt punktum:
  • » … (1. pkt.) … .««

Da det kun er det første punktum i stykket, der indsættes, medtages stykangivelsen ikke, da den kan give anledning til den misforståelse, at affattelsen omfatter hele stykket. Det samme gælder, hvis der indsættes flere punktummer som det første i et stykke.

Hvis et nyt punktum skal indsættes mellem to punktummer, bør følgende formulering anvendes:

 • »I § 45, stk. 1, (der forudsættes at indeholde flere punktummer) indsættes efter 1. pkt. som nyt punktum:
  • »… (2. pkt.) … .««

Hvis det nye punktum skal indsættes til sidst i stykket, anvendes den formulering, der er vist i følgende eksempler (hvor bestemmelserne består af henholdsvis et og tre punktummer):

 • »I § 40, stk. 1, indsættes som 2. og 3. pkt.:
  • »…(2. og 3. pkt.) … .««
 • »I § 42 indsættes som 4. pkt.:
  • »…(4. pkt.) … .««

Ophævelse og samtidig indsættelse af nye bestemmelser

Skal et eller flere stykker, punktummer, numre eller litra ophæves, og skal der i stedet indsættes enten flere eller færre nye stykker mv., end der blev ophævet, bør anvendes de formuleringer, der fremgår af følgende eksempler:

Ændring af en paragraf bestående af 6 stykker, hvor stk. 1 skal ophæves og afløses af et nyaffattet stk. 1, og hvor der efter det nyaffattede stk. 1 skal indsættes et nyt stykke:

 • »§ 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  • »
   Stk. 2. ... .«
   Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.«

Ændring af en paragraf bestående af 6 stykker, hvor stk. 2 og 3 skal ophæves, og hvor stk. 2 skal afløses af et nyaffattet stk. 2:

 • »§ 20, stk. 2 og 3, ophæves, og i stedet indsættes:
  • »Stk. 2. … .«
   Stk. 4-6 bliver herefter stk. 3-5.«

Det er vigtigt, at man er opmærksom på, om de stykker, som rykker som følge af, at forudgående stykker indsættes, indeholder en bemyndigelse til at udstede administrative forskrifter. Hvis det er tilfældet, bør man af ordensmæssige hensyn indsætte en bestemmelse i lovens ikrafttrædelsesbestemmelse om, at ældre bekendtgørelser fortsat skal have gyldighed. Følgende formulering kan i den forbindelse anvendes:

 • »Stk. x. Regler fastsat i medfør af …, jf. lov nr. … af …, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af … .«
Back to top