2.3.6.3. Nyaffattelse | Lovkvalitet

Skal der ske mere omfattende ændringer af en paragraf eller af flere på hinanden følgende paragraffer, eventuelt et kapitel, bør dette ske ved at formulere ændringerne som en enkelt ændring, dvs. som en ny samlet affattelse af paragraffen, paragrafferne eller kapitlet.

Foreslås en nyaffattelse af en paragraf eller et stykke, nummer eller litra, bør paragraf-, stykke-, nummer- eller litrabetegnelsen medtages i den nye affattelse. Se følgende eksempler:

 • »§ 1 affattes således:
  • »§ 1. En arveladers nærmeste slægtsarvinger … .««
 • »§ 13, stk. 2, affattes således:
  • »Stk. 2. Indgives opgørelsen ikke inden … .««

Omfatter den nye affattelse kun det eller de første stykker i en paragraf, medtages paragrafbetegnelsen mv. dog ikke, da den kan give anledning til den misforståelse, at affattelsen omfatter hele paragraffen. Se følgende eksempler:

 • »§ 10, stk. 1, affattes således:
  • »Er ægtefællen under konkurs … .««
 • »§ 25, stk. 1, ophæves, og i stedet indsættes:
  • »…
   Stk. 2. ... .«
   Stk. 2-6 bliver herefter stk. 3-7.«

Det samme gælder stykbetegnelser, hvis den nye affattelse kun omfatter det eller de første punktummer i et stykke.

Nyaffattelse af en bestemmelse (paragraf, stykke, nummer mv.) indebærer som udgangspunkt, at der skal skrives bemærkninger til hele bestemmelsen. Det gælder også, selv om der for dele af bestemmelsens vedkommende er tale om videreførelse af gældende ret. Det bør i den forbindelse fremgå af de specielle bemærkninger, hvilke dele af bestemmelsen der i givet fald er en videreførelse af gældende ret.

Ved nyaffattelse af en overskrift til et afsnit eller et kapitel benyttes følgende fremgangsmåde:

 • »Overskriften til kapitel 4 affattes således:

»Kapitel 4

[Overskrift]«.«

Som det ses, medtages ikke blot den ændrede tekst til overskriften, men også selve kapitel- eller afsnitsnummeret. Det bemærkes, at det også her gælder, at formatet skal følge det format, som anvendes i hovedloven i udgaven af Lovtidende.

Hvis der undtagelsesvis måtte være behov for at foretage ændringer i en allerede vedtaget ændringslov, som på fremsættelsestidspunktet endnu ikke er trådt i kraft, bør sådanne ændringer – medmindre disse knytter sig til ikrafttrædelses- eller overgangsbestemmelserne – som altovervejende hovedregel foretages ved først at nyaffatte de relevante bestemmelser, hvorefter de bestemmelser, der endnu ikke er trådt i kraft, ophæves ved en samtidig ændring (i samme lovforslag) af ændringsloven (se f.eks. § 1, nr. 10, § 3 og § 6 i lov nr. 565 af 18. juni 2012 om ændring af færdselsloven og lov om ungdomsskoler (Aldersgrænsen for førere af lille knallert)).

Back to top