2.3.6.10. Opregninger | Lovkvalitet

I en opregning, der er udformet som en sætningskæde, bør der ikke i det enkelte nummer indsættes selvstændige opregninger.

Eksempel på opregning i sætningskæde:

 • »§ 1. Tilladelse kan meddeles den, der
  1) er fyldt 25 år,
  2) har dansk indfødsret,
  3) har bopæl her i landet og
  4) ikke er under konkurs.«

I opregninger, der ikke er udformet som sætningskæder, kan der i det enkelte nummer indsættes en ny opregning, hvis det ikke forringer overblikket i væsentlig grad. Indsættes sådanne selvstændige opregninger anvendes små bogstaver efterfulgt af halvparentes, og sådanne led betegnes som litra.

Eksempel på opregning, der ikke er en sætningskæde:

 • »§ 2. Under Sø- og Handelsretten hører følgende sager:
  1) Sø- og Handelssager, jf. § 6, stk. 5.
  ….
  5) Behandling af handlendes, fabrikanters og skibsrederes konkursboer.
  6) Sager, der ved særlig lovbestemmelse er henlagt til retten.«

Eksempel på en opregning, der ikke er en sætningskæde, hvor der er indsat en selvstændig opregning, der er en sætningskæde:

 • »§ 157. For postforkyndelse og stævningsmandsforkyndelse gælder følgende regler:
  1) Forkyndelse bør så vidt muligt ske for den pågældende personligt på dennes bopæl, midlertidige opholdssted eller arbejdssted. Forkyndelse for den pågældende personligt er dog gyldig, uanset hvor den sker.
  2) Træffes den pågældende ikke, kan forkyndelse ske
  • a) på bopælen eller opholdsstedet for personer, der hører til husstanden, eller, hvis den pågældende bor til leje i en andens bolig, for udlejeren eller dennes ægtefælle, for så vidt de pågældende træffes på bopælen eller opholdsstedet,
   b) …, eller
   c) … .«

Er det helt undtagelsesvis nødvendigt under det enkelte litra at indsætte en ny opregning, anvendes små romertal – det vil sige i, ii, iii, iv osv. – efterfulgt af en halvparentes, og sådanne led betegnes numre. Ved henvisninger i andre bestemmelser og i skrivelser mv. til et led i en sådan opregning medtages halvparentesen ikke. En sådan henvisning formuleres eksempelvis § 2, nr. 4, litra b, nr. ii.

Når en lovbestemmelse indeholder en opregning, bør der ikke efter opregningen indsættes yderligere lovtekst, da dette kan give anledning til tvivl om, hvorvidt lovteksten knytter sig til hele bestemmelsen eller blot sidste led i opregningen. En sådan lovtekst, der knytter sig til hele bestemmelsen, bør efter en konkret vurdering enten placeres forud for opregningen eller i et efterfølgende selvstændigt stykke til den pågældende paragraf.

Back to top