2.3.6.1. Rækkefølge | Lovkvalitet

Ændringerne opstilles som udgangspunkt fortløbende i samme rækkefølge som de bestemmelser, der skal ændres.

Skal der foretages flere ændringer i en enkelt paragraf, nummereres hver ændring selvstændigt, medmindre de vedrører samme spørgsmål og mest hensigtsmæssigt kan sammenfattes i et enkelt led, f.eks. således:

  • »1. I § 8, stk. 1, udgår »… (citeret passus) …«, og stk. 2 ophæves.
  • 2. I § 9, stk. 2, 2. pkt., og to steder i § 10, stk. 3, ændres »… (citeret passus) …« til: »… (citeret passus) …«.«

Hvis et enkelt ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde i flere paragraffer, bør ændringerne samles under et enkelt nummer ved den paragraf, hvor ordet eller udtrykket først forekommer, også selv om der sker ændring af de mellemliggende paragraffer.  

Hvis det samme ord eller udtryk ændres på nøjagtig samme måde alle steder, hvor det forekommer i loven, eller det samme ord eller udtryk skal udgå overalt i loven, indsættes denne ændring i den enkelte paragrafs første nummer efter eventuelle ændringer af lovens titel eller noter hertil.

Formuleringen bør alene anvendes, hvis der er tale om at ændre et ord eller udtryk et større antal steder, dvs. i almindelighed mere end 5 steder.

Back to top